دانلود آهنگ جدید   دانلود آهنگ جدید   اجاره سوئیت در شیراز   منزل مبله شیراز   
 موسسه پژوهشي ماد دانش پژوهان موسسه پژوهشي ماد دانش پژوهان .

موسسه پژوهشي ماد دانش پژوهان

پايان نامه، رساله

موسسه پژوهشي ماد دانش پژوهان

مركز جامع مشاوره و انجام خدمات پژوهشي و پژوهش هاي دانشگاهي، شماره ثبت 19994

 

در اغلب دانشگاههاي دنيا يكي از شرايط دريافت درجه كارشناسي ارشد و دكتري، ارائه گزارشي مكتوب از يك كار پژوهشي مستقل و مفصل است، كه دانشجو با راهنمايي حداقل يكي از استادان اجرا كرده باشد. معمولا اين گزارش مكتوب را در مقطع كارشناسي ارشد «پايان نامه» و در مقطع دكتري «رساله» مي نامند. البته در زبان فارسي اغلب واژه «پايان نامه» عام تر است و درباره رساله هاي دكتري نيز به كار مي رود. در بسياري از دانشگاه ها علاوه بر ارائه اين گزارش مكتوب، لازم است دانشجو با حضور در جلسه دفاع گزارشي شفاهي نيز از عملكرد خود ارائه دهد و پاسخگوي پرسش هاي داوران نيز باشد. از اين رو، تنها ارائه متن پايان نامه شرط كافي براي احراز مدرك كارشناسي ارشد و دكتري نيست و دانشجو بايد در حضور داوران توانايي خود را درباره موضوع مورد پژوهش نشان دهد. بر اين اساس، موفقيت در تدوين و نگارش پايان نامه فرايندي است كه ماه ها زمان مي برد و در اجراي آن افراد متعددي نقش دارند. گذر از اين مرحله در دوره كارشناسي ارشد به شش تا نه ماه زمان نياز دارد. اما در دوره دكتري، بسته به شيوه تدريس در اين دوره، اجراي پژوهش، تدوين و نگارش رساله در مجموع بين سه تا پنج سال، و گاهي حتي بيشتر از آن، طول مي كشد. در برخي از كشورها، مثل ايران، دوره دكتري شامل دو بخش اصلي آموزش و پژوهش است. دوره آموزش كه مستلزم گذراندن واحدهاي مشخصي است، براي دو سال نخست پيش بيني شده و دو سال بعد، پس از موفقيت در آزمون جامع، مربوط به اجراي پژوهش و تدوين رساله است. اما در برخي از كشورها، مثل انگلستان، كه دوره دكتري در آنها پژوهش محور است، دانشجويان از ابتداي دوره پژوهش خود را آغاز مي كنند. آنان سه سال نخست را به اجراي پژوهش (ارائه پروپوزال، مرور پيشينه، گردآوري و تحليل داده ها) و سال چهارم را به تدوين و نگارش متن نهايي رساله مي پردازند. از اين رو، زمان لازم براي نگارش رساله دكتري، بسته به شيوه مرسوم دانشگاهها، بين سه تا پنج سال متغير است.

 

تعريف پايان نامه و رساله

پايان نامه كه در واقع گزارش مفصلي از يك كار پژوهشي مستقل است بايد داراي مشخصات و ويژگي هايي باشد كه آن را از نظر استادان راهنما و مشاور و سپس نزد داوران قابل قبول سازد. اما از آنجا كه معمولا اجراي پايان نامه نخستين كار پژوهشي دانشجويان است، اغلب آنان در انجام اين كار با دشواري هاي متعدد مواجه مي شوند. خوشبختانه راهنمايي استادان راهنما و مشاور تا حد زيادي از اين دشواري ها مي كاهد.

در واقع، پايان نامه گزارشي است كامل، از فرايند يافتن پاسخ يك پرسش يا يافتن راه حل يك مسئله كه محققي آن را بر عهده گرفته و به پايان رسانده است، مشروط بر اينكه همه مراحل تحقيق را از زماني كه به شكل پرسش يا مسئله بوده، تا وقتي كه به شكل نتايج مدون و مرتب كه با تجزيه و تحليل اعداد و مستدل شده است، را در بر گيرد.

مراحل اصلي اجراي پژوهش و نگارش پايان نامه عبارتند از: انتخاب موضوع، بررسي سابقه و پيشينه موضوع، اجراي پژوهش (انتخاب روش و جامعه پژوهش، نمونه گيري، گردآوري و تحليل داده هاست)، تدوين پايان نامه و نگارش متن آن، و سرانجام ارائه گزارش شفاهي در جلسه دفاع و پاسخ گويي به داوران.

 

جايگاه پايان نامه در توليد دانش

حجم عمده اي از پژوهش هاي دانشگاهي در قالب پايان نامه ها انجام مي شوند و بسياري از مقالات علمي مستخرج از همين پايان نامه ها و رساله ها هستند. از اين رو، پايان نامه ها نقش مهمي در توليد دانش جديد دارند. به بيان ديگر، پايان نامه نه تنها تمرين پژوهش براي دانشجويان است، خود يكي از روش هاي توليد دانش جديد محسوب مي شود. تنها نكته اي كه ممكن است سودمندي پايان نامه ها را در اين فرايند تا حدودي كمرنگ سازد، عدم انتشار آنها در سطح وسيع است. زيرا معمولا علاوه بر نسخه اي كه به داور براي ارزيابي ارائه مي گردد، فقط چند نسخه محدود از هر پايان نامه تكثير مي شود. معمولا يك نسخه در گروه آموزشي و دانشكده، نسخه اي ديگر در كتابخانه دانشگاه محل تحصيل دانشجو و چند نسخه ديگر نيز نزد استاد راهنما و مشاور مي ماند. در نهايت نسخه اي از هر پايان نامه در مراكز ملي علمي كشورها به امانت داده مي شود. مثلا در ايران نسخه اي از تمام پايان نامه هاي دانشجويان سراسر كشور و دانشجويان ايراني خارج از كشور در پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) نگهداري مي شود. بنابراين، در مجموع شايد حدود ده نسخه از هر پايان نامه تكثير شود و اين مسئله از سطح دسترس پذيري محتواي پايان نامه ها مي كاهد. با اين حال، استخراج مقاله از پايان نامه ها راهكار مؤثري براي ارتقاي سطح دسترس پذيري اطلاعات آنهاست. در برخي از دانشگاهها نيز امروزه متن كامل پايان نامه ها به صورت الكترونيكي نگهداري مي شود و با رعايت مقررات خاص امكان دسترسي به اين آثار به صورت الكترونيكي پيش بيني شده است.

 

نقش استاد راهنما، مشاور و داور

 استادان راهنما، مشاور و داور، نقش هاي ويژه اي در فرايند تدوين پايان نامه دارند. نقش استاد راهنما در اين ميان بسيار ممتاز است، زيرا او بيشترين تعامل را با دانشجو در تمام مراحل كار دارد و مي تواند با رهنمودهاي خود دانشجو را به مسير درست پژوهش هدايت كند. البته نبايد فراموش كرد كه در نهايت مسئوليت اصلي هر پايان نامه با خود دانشجوست و استاد راهنما، همان طور كه از نامش پيداست، فقط نقش راهنمايي دانشجو را بر عهده دارد.

استاد مشاور به عنوان ناظر بر فرايند اجراي پژوهش در مواردي كه استاد راهنما تشخيص دهد، ديدگاه هاي مشورتي خود را در اختيار استاد راهنما و دانشجو قرار ميدهد. اما معمولا تصميم گيرنده اصلي در هدايت پايان نامه، استاد راهنماست و استاد مشاور بيشتر درباره كليات موضوع، روش تحقيق و چگونگي مرور منابع يا موارد مشابه ديدگاه هاي خود را ارائه ميدهد. البته اين نقش مشاوره اي به هيچ وجه به معناي كم اهميت بودن جايگاه استاد مشاور در فرايند پژوهش و تدوين پايان نامه نيست. بلكه اين نوع تقسيم بندي كار به نوعي نشان از سهم بيشتري است كه از استاد راهنما انتظار مي رود و دانشجو نبايد براي تمام جزئيات كار خود به استاد مشاور مراجعه كند. البته در عمل بسيار ديده شده است كه استادان مشاور با حوصله فراوان و با سخاوتمندي قابل تقديري در تمام مراحل تحقيق، دانشجويان را از دانش و تخصص خود بهره مند ساخته اند، و به نوعي همچون استاد راهنماي دوم هدايت پايان نامه را همراه با استاد راهنماي اصلي بر عهده داشته اند.

داوران، كه حداقل يكي از آنان از دانشگاه ديگري انتخاب مي شود، در زمينه موضوع مورد مطالعه تخصص كافي دارند و خود صاحب آثار و تحقيقات متعددي در آن زمينه هستند. از اين رو، انتظار مي رود استادان داور با توجه به تجربه و تخصصي كه دارند بتوانند پايان نامه يا رساله ارائه شده را منتقدانه و منصفانه ارزيابي كنند. متن پايان نامه يا رساله مدتي قبل از تاريخ دفاع براي داوران ارسال مي شود تا آنان وقت كافي براي مطالعه آن داشته باشند. پس از مطالعه متن، آنان در جلسه دفاع حاضر مي شوند و پس از شنيدن توضيحات دانشجو، پرسشهاي خود را مطرح مي سازند و انتظار دارند دانشجو از عهده پاسخ گويي به اين پرسش ها برآيد.

 

جست و جو در منابع و تدوين پيشينه پژوهش

 بي ترديد هيچ پژوهشي در خلأ و بدون ارتباط با ساير مطالعات انجام نمي شود، و همواره هر محقق بايد به نحوي پيوند تحقيق خود را با ساير تحقيقات نشان دهد. اساسا پژوهش خوب پژوهشي است كه ادامه دهنده راهي باشد كه ديگران پيموده اند، و خود نيز مبناي كارهاي بعدي پژوهشگران آتي قرار گيرد. به بيان ديگر، هر طرح پژوهشي در شبكه اي از پيوندهاي ميان مطالعات هم موضوع و مرتبط قرار مي گيرد، و ترسيم اين پيوندها وظيفه اي است كه در بخش مرور پيشينه پژوهش انجام مي شود.

پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي نيز از اين قاعده كلي مستثني نيستند، و بايد به نحوي پيوند موضوع خود را با آثار قبلي نشان دهند. در اغلب رشته ها، به ويژه در رشته هاي علوم انساني و اجتماعي، اين پيوند معمولا در فصل دوم پايان نامه ها ترسيم مي شود، و اغلب با عنوان «ادبيات تحقيق» معرفي مي گردد. البته اين عنوان ترجمه تحت اللفظي اصطلاح انگليسي آن است و چندان گوياي نقش آن نيست. از اين رو، بهتر است اين فصل به عنوان «پيشينه پژوهش» معرفي شود، كه عنواني گوياتر از «ادبيات تحقيق» به نظر مي رسد.

براي بررسي پيشينه موضوع تحقيق، دانشجو بايد با تعيين دقيق حوزه مورد مطالعه و استفاده از كليدواژه هاي اصلي به پايگاه ها و بانك هاي اطلاعاتي مراجعه كند و به كاوشي عميق و همه جانبه بپردازد. به سخني ديگر، در اين مرحله بايد پژوهشگر به تدوين «استراتژي جست وجو» بپردازد. استراتژي جست و جو به معناي شناسايي مناسب ترين كليدواژه ها و تركيب آنها به كمك «عملگرهاي منطقي» است، تا بهترين نتيجه از جستوجو در پايگاه هاي اطلاعاتي به دست آيد.

 

گردآوري و تحليل داده ها

 گردآوري و تحليل داده هاي پژوهشي بخشي حياتي و بنيادي در همه انواع تحقيقات علمي است. به بيان ديگر، در تمام پژوهشها داده هايي گردآوري شده و به شكلي تنظيم، خلاصه سازي، توصيف، مقايسه و در نهايت تحليل و تفسير مي شوند. فقط نوع داده هاي گردآوري شده و چگونگي تحليل آنها متفاوت است. گاه داده ها كمي و آماري و گاه كيفي و تفسيري اند. گاه از دل طرحها و محيط هاي آزمايشگاهي استخراج مي شوند  و گاه در محيط واقعي و طبيعي به دست مي آيند. ابزار گردآوري نيز بسيار متنوع است. مثلا در حوزه هاي علوم اجتماعي و انساني معمولا مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، اسناد و مدارك تاريخي، گروه هاي كانوني و موارد مشابه از اصلي ترين ابزارها محسوب مي شوند. در مقابل علوم پايه و انواع رشته هاي مهندسي ابزارهاي خاص خود را دارند. به هر حال، داده موردنظر هرچه باشد و به هر شكل كه گردآوري شود، بايد در گردآوري و تحليل آن اصول پايه رعايت شود.

 

ارائه يافته ها و تفسير نتايج

 بهترين مجموعه داده هاي گردآوري شده اگر به دقت تحليل نشوند و نتايج اين تحليل به روشني و با ذكر جزئيات كافي به خوانده ارائه نشود، عملا فرايند دشوار گردآوري و تحليل بي نتيجه مانده است. از اين رو دانشجويان بايد يافته ها و آموخته هاي خود را از فرايند گردآوري و تحليل داده ها به روشني و با دقت كافي در پايان نامه منعكس سازند. اين انعكاس بايد به نحوي باشد كه خواننده پايان نامه بتواند تصويري از آنچه دانشجو طي اجراي پژوهش موفق به كشف آن شده است، در ذهن خود ترسيم كند. يافته هاي ارائه شده در پايان نامه بايد مستند و به طور كامل متكي بر دادههاي گردآوري شده در همان پژوهش باشد. چنانچه قرار است مقايسه اي نيز ميان يافته هاي پژوهش با آثار قبلي صورت پذيرد، اين مقايسه فقط بايد با آثاري صورت گيرد، كه قبلا در فصل مربوط به «پيشينه پژوهش» به آنها اشاره شده است.

 

نگارش متن اصلي

پس از اجراي پژوهش، زمان نگارش متن اصلي فراميرسد. البته با توجه به اينكه قبلا پروپوزال پايان نامه و پيشينه پژوهش تدوين شده، شروع نگارش به معناي شروع از نقطه صفر نيست. بلكه در اين مرحله دانشجو بايد به سازماندهي و بسط مطالب گردآوري شده بپردازد. در نگارش متن پايان نامه بايد تمام اصول نگارش علمي كه در مقدمه به آنها اشاره شد، رعايت شود. متن پايان نامه بايد روان و عاري از ابهام باشد. بين اجزاي متن بايد نوعي پيوستگي منطقي ديده شود كه تمام اجزاي آن را به هم مرتبط سازد. علاوه بر اين، متن پايان نامه بايد يك دست باشد و دانشجو در تمام بخش هاي آن به تعاريف عملياتي ارائه شده در ابتداي پايان نامه وفادار بماند.

 

حضور در جلسه دفاع

در اغلب دانشگاه هاي دنيا دانشجويان تحصيلات تكميلي موظفند پس از اتمام نگارش پايان نامه، آن را به دانشگاه تحويل دهند و پس از تعيين داور يا داوران پايان نامه در جلسه اي رسمي حضور يابند، و ضمن ارائه گزارشي شفاهي از كار خود، به پرسش هاي داوران و پرسشهاي احتمالي ساير حاضران پاسخ دهند. در جلسه دفاع مهارت هاي سخنراني دانشجو نقشي اساسي دارد، زيرا او ناچار است روايتي صادقانه از ماه ها تلاش خود را در زماني كوتاه كه معمولا بين سي تا ۴۵ دقيقه پيش بيني مي شود، ارائه كند. بديهي است كه در زمان اندكي كه براي ارائه در نظر گرفته مي شود، بايد به مهمترين نكات اشاره شود. در غير اين صورت حاضران در جلسه دفاع نمي توانند برداشت درست و دقيقي از فرايند پژوهش به دست آورند. در بسياري از كشورهاي دنيا، از جمله در ايران، جلسه دفاع عمومي است و همه علاقه مندان مي توانند در آن شركت كنند. اما در برخي از كشورها، از جمله انگلستان، جلسه دفاع تنها با حضور دانشجو و داوران داخلي و خارجي برگزار مي شود. چنانچه استاد راهنما يا مشاور نيز تمايل داشته باشند، مي توانند در اين جلسه شركت كنند. اما فقط دانشجو بايد به پرسشهاي داوران پاسخ دهد و استاد راهنما يا مشاور فقط مي توانند نظاره گر اين گفت وگو باشند. داور خارجي كه نقش اصلي را در مديريت جلسه دفاع دارد، از دانشگاهي غير از دانشگاه محل تحصيل دانشجو دعوت مي شود و به همين دليل داور خارجي نام دارد.

در بسياري از جلسات دفاع ديده مي شود كه دانشجويان با استفاده از امكانات نمايشي نرم افزاهايي مثل پاورپوينت به ارائه بخش هايي از پايان نامه مي پردازند، كه دقيقا به همان ترتيبي است كه در متن پايان نامه آمده است. اگرچه استفاده از پاورپوينت و ابزارهاي نمايشي مشابه بر جذابيت ارائه مي افزايد، هيچ الزامي وجود ندارد كه دانشجو اسلايدها را يكي پس از ديگري به ترتيب نمايش دهد، و تنها به خواندن محتواي اسلايدها بسنده كند. زيرا بهتر است او ضمن استفاده از اين امكانات روايت پژوهش خود را به زباني ساده براي حاضران تعريف كند. زيرا متن پايان نامه قبل از جلسه در اختيار داوران بوده و پس از آن در اختيار ساير علاقه مندان قرار خواهد گرفت. از اين رو، جلسه دفاع فرصتي است كه پژوهشگر، كه در اينجا دانشجوست، به زبان خود داستان پژوهش خويش را همراه با فرازها و فرودهاي آن روايت كند. علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه اين جلسه فرصتي است كه دانشجو از كاستيها و اشكالات احتمالي متن پايان نامه مطلع شود و قبل از ارائه نسخه نهايي، به رفع اين اشكالات بپردازد.

ضمنا نبايد فراموش كرد كه تقريبا در همه جلسات دفاع داوران پيشنهادهايي براي بهبود كار ارائه مي دهند كه اغلب نيز اين پيشنهادها سودمند است. زيرا داور يا داوران از زاويه اي تازه به متن پايان نامه نگاه مي كنند و ممكن است نكاتي از ديد دانشجو و استاد راهنما پنهان مانده باشد، كه جلسه دفاع فرصت خوبي براي رفع آنهاست. از اين رو، چنانچه تذكراتي براي ايجاد تغييرات در متن پايان نامه داده مي شود، بايد از اين نكات استفاده كرد و اشكالات مطرح شده را نوعي خرده گيري تلقي نكرد. در جلسه دفاع دانشجو بايد كاملا آرام و خونسرد باشد و از دلهره و نگراني بي مورد بپرهيزد. اين جلسه خود نوعي تمرين يادگيري است، و افراد حاضر در آن بيشتر مشتاق شنيدن يافته هاي پژوهش انجام شده هستند و اگر پرسش يا نظري مطرح مي شود به دليل توجه به كاري است كه انجام شده است. از سويي ديگر، بسياري اصلاحاتي در متن از پرسش هاي مطرح شده در جلسه دفاع مي توانند افق هاي تازه اي در ذهن پژوهشگر باز كنند و مسيرهاي تازه اي براي استمرار پژوهش بگشايند. همچنين، بايد به خاطر داشت كه قرار نيست هيچ پژوهشي خود به تنهايي نقطه پاياني بر يك حوزه مطالعاتي محسوب شود، و عاري از هرگونه نقص و عيب باشد. به همين دليل، نبايد نگران پرسش هاي داوران و حاضران در جلسه بود و بايد از ديدگاه هاي آنان استقبال كرد. توصيه مي شود دانشجوياني كه در جلسه دفاع از پايان نامه خود حاضر مي شوند، نكات مطرح شده را يادداشت كنند، و به ترتيب به آنها پاسخ گويند. پاسخ به اين پرسش ها به معناي توجيه كاري كه انجام شده نيست، بلكه به معناي تشريح نكاتي است كه مبهم مانده است.

 

پس از جلسه دفاع

جلسه دفاع آخرين مرحله در كار تدوين و نگارش پايان نامه نيست. زيرا معمولا پس از آن دانشجو بايد اقداماتي تكميلي را انجام دهد. معمولا در جلسه دفاع داوران از دانشجو مي خواهند اصلاحاتي در متن پايان نامه اعمال كند. اگر حجم اين اصلاحات كم باشد، فقط كافي است كه استادان راهنما و مشاور اعمال اصلاحات را تأييد كنند. اما اگر موارد مطرح شده، كلي و اساسي باشد بايد به تأييد مجدد استادان داور برسد. علاوه بر اين، توصيه مي شود دانشجويان مقاله اي از پايان نامه خود استخراج كنند و با انتشار آن امكان دسترسي افراد بيشتري را به پژوهش اجراشده و نتايج آن فراهم آورند.

 

اخلاق پژوهش

نگارش پايان نامه به عنوان نخستين كار پژوهشي جدي دانشجويان فرصت خوبي براي تمرين اخلاق پژوهش است. منظور از اخلاق پژوهش رعايت تمام نكات اخلاقي در حفظ حريم و حقوق افرادي است كه به نحوي با پژوهش ما مرتبط هستند. مثلا حقوق مؤلفاني كه آثارشان را مطالعه كرده ايم، با استناد به آن آثار رعايت شود. در ضمن اطلاعات شخصي و محرمانه كساني كه به پرسشنامه تحقيق ما پاسخ گفته اند بايد محفوظ و مخفي بماند. همچنين، صداقت در بيان يافته هاي پژوهش به همان شكل كه هستند، حتي اگر با پيش فرض ها و فرضيه هاي ما همخواني ندارند، جزء مصاديق اخلاق پژوهش است. پژوهشگر بايد در گزارش تحقيق خود صادق، امين، منصف، و بي طرف باشد. سوگيري در پژوهش به هر شكل و در هر مرحله كه اتفاق افتد تنها پژوهشگر را از درك واقعيت ها باز مي دارد.

 

تعامل با استاد راهنما و ساير موارد

دانشجويان در اجراي پژوهش خود و تدوين پايان نامه از راهنمايي استاد راهنما و مشاوره استاد مشاور بهره مند مي شوند. اين وظيفه دانشجوست كه با تدبيري منطقي بيشترين بهره را از دانش استادان راهنما و مشاور ببرد. يكي از مشكلات رايج در اين تعامل عدم وجود تعريفي مشخص از هدايت و مشاوره پايان نامه است. به بيان ديگر، ممكن است برخي از دانشجويان تعريف واقع بينانه اي از نقش استاد راهنما و مشاور نداشته باشند. هدايت پايان نامه از سوي استاد راهنما الزاما به معناي حضور مستمر و گام به گام او در تمام جزئيات و تمام مراحل تحقيق نيست. بلكه استاد راهنما بايد دانشجو را به مسير درست پژوهش هدايت كند، و او را از حركت در مسير اشتباه باز دارد. وظيفه ديگر استاد راهنما و مشاور طرح سؤالاتي است كه ذهن دانشجو را به تكاپو و جنب و جوش بيشتر و مطالعه و جست وجوي گسترده تر در منابع ترغيب كند.

 

روش هاي تماس 

تلفن دفتر مركزي-خطوط ويژه: 02144268545

پيامك: 50002357

شبكه هاي اجتماعي تلگرام – واتس اپ – ايمو:  09102340118

وب سايت: https://www.118daneshgah.com

ايميل: info@118daneshgah.com

لينكدين: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/i2fkxy


برچسب: مشاوره و انجام و تدوين و نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد،مشاوره و انجام و تدوين و نگارش رساله دكتري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۱:۵۶ توسط:محسن احمدي موضوع:

پروپوزال و طرح تحقيق

موسسه پژوهشي ماد دانش پژوهان

مركز جامع مشاوره و انجام خدمات پژوهشي و پژوهش هاي دانشگاهي، شماره ثبت 19994

پروپوزال يا روش تحقيق در واقع روش مدون و مكتوب و مستندي است كه پژوهشگر و يا محقق با توجه به آن و استناد به آن مسير تحقيقش را ترسيم و معرفي مي كند، تا هم براي خويش و تيم تحقيقش به صورت مستند و قابل ارجاع مسير تحقيقش را شفاف كند و هم براي داوران و ناظران و مشاوران و راهنمايان طرح وضعيت را آشكار كرده و ذهن ايشان را با نظارت يا مباشرت و مشاورت همراه و هم سو كند.

 

تدوين پروپوزال 

پروپوزال يا طرح تحقيق، ابتدايي ترين و در عين حال اساسي ترين عنصر تدوين پايان نامه است و مي توان آن را مهم ترين و جدي ترين كار پيش از شروع تحقيق دانست، زيرا پروپوزال در واقع نقشه و راهنماي انجام تحقيق است، متشابه با بنا كردن يك ساختمان كه درابتدا نقشه آن طراحي و ترسيم مي گردد و سپس بر اساس نقشه از پي ريزي و فونداسيون تا دكوراسيون داخلي ادامه مي يابد.

براي نگارش پروپوزال استانداردهاي مختلفي وجود دارد كه جهت آشنايي، يكي از روش هاي مرسوم نگارش پروپوزال معرفي مي گردد. اين روش در بيشتر دانشگاه هاي جهان مورد قبول و اجرا است، لذا پيشنهاد مي شود استاندارد هاي فوق جهت نگارش پروپوزال مطالعه و در عمل رعايت شوند.

 

انتخاب موضوع پروپوزال

موضوع يا مساله انتخابي توسط دانشجويان براي پايان نامه تحصيلي قاعدتا بايد حاوي نكات و خصوصيات زير باشد:

 • موضوع پايان نامه بايد با آموزش هاي دوره تحصيلي هماهنگي و انطباق داشته باشد.
 • پايان نامه بايد حاوي موضوع و مساله اي تخصصي و مشخص باشد.
 • موضوع و مساله مورد تحقيق بايد جديد و مستلزم نوآوري علمي و تحقيقاتي باشد.
 • پس از انتخاب موضوع، بايد با مراجعه به منابع و مراجع معتبر، از تكراري نبودن موضوع مورد مطالعه اطمينان كامل حاصل شود.

 

طراحي تحقيق 

براي پيشبرد مناسب هر تحقيق علمي، دسترسي به چارچوبهاي مناسب تحقيق الزامي است. طراحي تحقيق به نوع و دامنه اهداف، طبيعت مساله مورد بررسي و روشهاي مناسب براي پيشبرد آن بستگي دارد. به اين ترتيب، براي طراحي مناسب تحقيق بايد توجه داشت كه هر طرح تحقيق بايستي لاقل شامل اجزاء زير كه با يكديگر در ارتباط تنگاتنگ و كنش متقابل قرار دارند، باشد:

 • تعريف قالب تحقيق و مساله مورد بررسي
 • بيان ماهيت تحقيق
 • تبيين منابع تحقيق
 • تبيين اهداف تحقيق
 • محدوده مكاني تحقيق
 • محدوده زماني تحقيق
 • ابعاد و دامنه تحقيق
 • زمينه هاي عيني انتخاب داده ها و امكان دستيابي به اطلاعات
 • انتخاب فنون و روشهاي گرد آوري داده ها و اطلاعات مورد نياز

جنبه هايي كه بر اين اساس در طراحي تحقيق مطرح مي شوند را به طور كلي مي توان به اين صورت پاسخ به پرسشهاي (چه چيزي؟)، (كجا؟)، (چرا؟)، (چه موقع؟)، (از چه طريقي؟) در نظر گرفت. علاوه بر اين، طرح تحقيق بايد حاوي جنبه هاي زير باشد:

 • از چه ديدگاهي با مساله مورد بررسي برخورد خواهد شد؟
 • چه روشهايي مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟
 • كدام فنون و تدابير بيشترين تاثير را در پيشبرد مطلوب تحقيق به دنبال خواهد داشت؟

 

عنوان بندي تحقيق 

انتخاب عنوان تحقيق نخستين گام در طراحي تحقيق به شمار مي رود. عنوان تحقيق بايد روشن، موجز و فشرده و گوياي مساله مورد بررسي باشد. براي تعميق بيشتر بررسيها و تحديد مناسب دامنه تحقيق، لازم است قلمرو تحقيق هم از نظر مكاني و هم از نظر زماني محدود گردد.

در همين ارتباط، گاهي بر جنبه يا جنبه هاي معيني از موضوع تحقيق تاكيد مي شود در اين گونه موارد، پس از عنوان اصلي تحقيق، از عبارت با تاكيد بر استفاده مي شود. در برخي موارد ديگر، عنوان تحقيق با مورد شناسي همراه مي شود كه در اين گونه موارد، پس از عنوان اصلي، لفظ مورد.... به كار مي رود.

 

انواع تحقيق علمي 

تحقيق علمي انواع گوناگوني دارد. انواع تحقيق علمي را مي توان به طرق مختلف و بر مبناي معيارهاي متنوع تعيين نمود. در فرمهاي تحقيقاتي، از جمله فرم طرح تحقيق پايان نامه تحصيلي، معمولا انواع زير پيش بيني شده است كه در اينجا تعريف هريك از آنها مطرح مي گردد:

 

 • مطالعه كاربردي: اين نوع مطالعه به تحقيقاتي گفته مي شود كه به منظور تدوين و گسترش مهارتها و شيوه هاي جديد و نيز حل مسايل مربوط به موضوع يا محدوده مورد بررسي طراحي و اجرا شود.
 • مطالعات نظري: اين گونه مطالعات غالبا با هدف افزايش شناخت علمي نسبت به رخدادها و پديده ها، در پي اثبات صحت و سقم داوريها، فرضيات، نظريه ها، و احكام علمي است.
 • مطالعات بنيادي: اين نوع مطالعه از لحاظ پاي بندي به مباحث محض علمي، به مطالعات نظري شباهت دارد. با اين تفاوت كه نظريه پردازي را با ميدان تجربه از طريق بررسي هاي ميداني در هم مي آميزد و از اين لحاظ در پي محك زدن نظريه در ميدان عمل است.

علاوه بر اين، نوع ديگري از مطالعات نيز مطرح است كه به مطالعات اجرايي شهرت يافته اند. اين گونه مطالعات معمولا از تحقيقاتي به شمار مي روند كه با هدف از پيش تعيين شده در پي يافتن راه هاي بهينه به اجرا در آوردن سياستها، برنامه ها و طرحهاي عمراني و توسعه اي هستند.

 

بيان مسئله و موضوع تحقيق 

مساله تحقيق خود حول موضوعي از موضوعات مختلف دور خواهد زد، يعني محقق بايد قادر باشد در چارچوب موضوع (يا به عبارت بهتر: مقوله يا قضيه اي كلي)، مساله اي يافته، به تدوين آن بپردازد. هر تحقيق علمي عملا با طرح و تدوين يك مساله آغاز مي گردد، زيرا كه هدف غايي انجام هر تحقيق، اساسأ، يافتن پاسخ مناسب براي جنبه هاي مجهول يك مورد و يا چاره جويي مناسب براي مسائل و مشكلات موجود است.

بيان دقيق مساله، يا آنطور كه معمولا نوشته مي شود، محقق بايد از ميان پيچيدگي رخدادهاي مورد مشاهده، موارد مهم و مرتبط (تعيين كننده) را كه به بهترين وجه در تبيين مساله مورد بررسي به كار مي آيند، انتخاب نمايد. به عبارت ديگر، بتواند از اين طريق، ارتباطات بنيادي موجود ميان عناصر گوناگون پيچيدگي (مساله) را نشان دهد.

طرح مساله، در واقع شرط اساسي طراحي مناسب هر گونه طرح تحقيق كارآمد به شمار مي رود. در واقع، تحقيق علمي زماني آغاز مي شود كه مساله اي عيني يا ذهني مطرح گردد البته، توانمندي محقق در ديدن مسائل و مشكلات چيزي نيست كه با آموزشهاي رايج دانشگاهي فراهم آيد اين امر به استعدادهاي ذاتي،  نكته سنجي فردي و البته به تحصيلات و ممارست محقق در امور پژوهشي بستگي دارد. با اين وجود، براي تدوين مساله تحقيق مي توان شرايط لازم را فراهم آورد مطالعه مآخذ مناسب در زمينه روشهاي تحقيق، تامل و تدقيق درباره موضوع مورد نظر، مراجعه به افراد اهل فن (تحقيق و جستجوي منابع اطلاعاتي و مطالعه دقيق مآخذ در دسترس از جمله اين شرايط به شمار مي رود. البته در اين راه محققي موفق خواهد بود كه بتواند با ديدي پرسشگر و انتقادي امور مذكور را به انجام رسانده، حس كنجكاوي و قدرت تفكر خود را نسبت به موضوع تحقيق گسترش دهد. بر اين مبنا، مي توان براي تدوين مساله تحقيق مراحلي قائل شد كه قائدتا عبارتند از:

 • يافتن مساله اي حول يك موضوع كه به راه حل نيازمند باشد
 • تعيين حدود و دامنه تحقيق.
 • قابل اجرا بودن تحقيق.
 • سولات و فرضيه تحقيق

محقق براي توجه و جهت دادن به روند بررسي خود، پرسشهايي مطرح مي سازد. آشكار است كه هر قدر اطلاعات محقق نسبت به مساله مورد بررسي بيشتر باشد، بهتر مي تواند به طرح سوالات مناسب درباره مساله مورد تحقيق بپردازد. به اين ترتيب محقق مي كوشد تا بر اساس دانسته ها و اطلاعات اوليه خود درباره ماهيت، ويژگيها و روندهاي حاكم بر رخداد يا پديده مورد بررسي و يا عوامل و نيروهاي اثرگذار بر آن، به طرح پرسشهايي درباره آن بپردازد. اين پرسشها كه براي توجه و جهت دادن به روند بررسي مطرح مي گردند، با چرا؟ چگونه؟ و چه چيز؟ شروع مي شوند.

به دنبال آن، محقق لازم است براي سؤالات خود، پاسخ (يا پاسخ هاي) مناسب و در خور ارائه نمايد. بيان علمي اين گونه پاسخها در قالب عبارات منطقي را فرضيه مي نامند. به عبارت ديگر، فرضيه حكم يا گمانه اي زيركانه و علمي است كه محقق درباره ماهيت، ارتباط و چگونگي شكل گيري اوليه، تحول و آينده يك پديده يا رخداد ابراز مي دارد. به اين ترتيب، هر فرضيه قاعدتا بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:

 • از نظر علمي روشن و در عين حال، استوار و منطقي باشد
 • در چارچوب مباحث علمي قابل توجيه و ادراك باشد و
 • از نظر روش شناسي و شيوه هاي تحقيقاتي قابل بررسي و پيگيري باشد.

 

آزمون فرضيات 

فرضيات يا پيش فرض ها تنها از طريق بررسي هاي دقيق علمي اثبات يا رد مي شوند. به هر تقدير، پيش از آزمون فرضيه ها لازم است پرسش هاي زير به درستي مطرح و پاسخ داده شوند:

 • آيا مفاهيم مورد استفاده اصولا قابل بررسي هستند، يعني مفاهيم و متغييرها را مي توان در وضعيت هاي مشخص تبيين نمود؟
 • آيا رابطه بين متغييرها طوري هست كه بتوان صحت و سقم آن را از طريق عمليات تحقيقاتي به اثبات رساند؟ آيا از قبل شاهدي دال بر صحت يا سقم اين رابطه وجود دارد؟
 • آيا مي توان طرح تحقيق جدي و مناسبي را بر مبناي آن پيش بيني نمود؟
 • آيا متغييرها در همين چارچوب مطرح هستند يا مي توان آنها را به همين نحو در وضعيتهاي ديگر نيز به كار گرفت؟
 • آيا توان تعميم منوط به محيط و مكان خاص است. يعني تنها در بستر و محدوده مورد بررسي صادق است يا مي توان آن را ضمنا در ساير وضعيتهاي محيطي يا مكاني نيز اعمال نمود؟
 • اگر برخي از عوامل دخيل در روند بررسي در معرض تغيير قرار دارند، آيا عوامل به درستي قابل تشخيص و تفكيك هستند تا محقق بتواند چگونگي تغيير اين عوامل در روند تحقيق را ارزيابي نمايد؟
 • آيا نظام تحقيق طوري طراحي شده است كه ارتباط بين اجزاء به درستي برقرار شده باشد و در وضعيت هاي خاص امكان پيش بيني را نيز فراهم آورد؟

از سوي ديگر، نبايد تصور شود كه محقق الزاما بايد به دنبال اثبات بي چون و چراي صحت فرضيات خود باشد. بلكه پيش و بيش از آن بايد در جستجوي نتايج مثبت و يا منفي آن در روند بررسي دقيق و به دور از تعصب باشد. ضمنا بايد توجه داشت كه نتايج منفي در اين ضمينه به همان اندازه اهميت دارند كه نتايج مثبت.

 

اهداف تحقيق 

البته نخستين هدف در مطالعه علمي، دانش افزايي و پربار كردن بدنه شناخت و معرفت بشري در زمينه اي معين است. از اين گذشته، هدف تحقيق مي تواند حول شناسايي عوامل و نيروهاي تاثير گذار بر پديده يا رخداد مورد مطالعه و همچنين راههاي بهينه سازي وضعيت و يا چاره جويي براي مساله يا معضل مورد بررسي طراحي شود.

 

ضرورت انجام تحقيق 

ضرورت مطالعه در زمينه هاي معين را پيش از هر چيز ناشناخته بودن كليت و يا ابعادي از پديده يا رخداد مورد بررسي تعيين مي كند. در برخي از موارد ضرورت مطالعه از طريق فوريت حل مساله و يا چاره جويي براي معضلات خاص مبتلا به توجيه مي شود. در اين ارتباط، توضيح ضرورت هر مطالعه با اهداف متصور و تعيين شده براي آن بستگي مستقيم دارد.

 

 

 

پيشينه تحقيق 

در پيشينه تحقيق، تمام مطالعاتي كه به طريقي با موضوع و مساله مورد بررسي ارتباط دارند، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرند. اين مطالعات ممكن است در محل يا حيطه مكاني مورد بررسي و يا در ساير محل ها و نواحي به انجام رسيده باشد. به هر تقدير، در اين قسمت محقق مي كوشد با بررسي مطالعات مشابه ديگر، به وجوه تمايز مطالعه خود با ديگر بررسي ها بپردازد و از اين طريق، جنبه هاي نوجويانه و بديع بررسي هاي خود را نشان دهد. مقالات، پايان نامه ها، طرحهاي تحقيقاتي (با ذكر مختصري از نتيجه كار) در اين قسمت گنجانده مي شود.

 

مراحل تحقيق 

انجام تحقيق را قاعدتا به مراحلي چند تقسيم مي كنند. برخي اين مراحل را خلاصه و در سه - چهار مرحله مطرح مي سازند. در عوض بعضي ديگر مراحل متعدد چندي را پيشنهاد مي نمايند. البته مي توان براي سهولت كار تمامي اين مراحل گوناگون را به ۴ مرحله اصلي به شرح زير تقسيم كرد:

 • انتخاب و تدوين موضوع
 • گردآوري دادها و اطلاعات لازم
 • طبقه بندي و تحليل داده ها
 • ارائه يافته ها و نتايج تحقيق.

روشن است كه هريك از مراحل بالا خود به زير مرحله هاي چندي تقسيم مي شوند. به اين ترتيب، مراحل تحقيق را مي توان به نحو منظم به شرح ذير مطرح ساخت:

 • تعيين محدوه موضوع يا مساله مورد بررسي
 • بيان دقيق وروشن مساله با موضوع مورد بررسي
 • بيان روشن اهداف تحقيق
 • طراحي فرضيات بنيادي براي تحليل و تفسير نتايج
 • تبيين و تعريف دقيق مفاهيم و كليد واژه ها و جستجو و تعيين منابع تحقيق و گردآوري اطلاعات
 • تعيين مقياس و ابزار مورد نياز براي پيشبرد بهينه تحقيق
 • ارائه مناسب يافته هاي تحقيق با استفاده از شيوه هاي نموداري، ترسيمي و بيان كلامي يافته ها و نتايج.

 

شيوه هاي گردآوري اطلاعات 

براي گرد آوري داده هاي مورد نياز جهت تحليل ويژگيهاي هر پديده يا رخداد مورد بررسي به شيوه هاي مختلفي مي توان متوسل شد. مراجعه به منابع آماري، گزارش ها و منابع تحقيقي، انواع مشاهده، پرسشگري ميداني، انجام مصاحبه و نمونه گيري و نمونه برداري از اين گونه شيوه ها به شمار مي رود. محقق بايد با توجه به ماهيت و دامنه تحقيق قادر باشد به انتخاب و اعمال شيوه هاي مناسب همت گمارد.

 

روش تجزيه و تحليل داده ها 

داده ها به عنوان آگاهي هاي خام و پردازش نشده، ابتدايي ترين شناخت پژوهشگر پيرامون پاسخ هاي احتمالي هستند كه در رابطه با مسأله تحقيق مطرح شده اند لذا پژوهشگر پس از دستيابي به اين داده ها، با توجه به ماهيت آنها و ساختار و قالب فرضيه ها، با اين سؤال روبرو مي شود كه از چه طريقي اين داده ها را طبقه بندي، پردازش و در نهايت تحليل كند.

 

 

 

شرح واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در تحقيق 

حداقل در مرحله تدوين طرح اوليه تحقيق، بايد تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق مشخص گردد و هر يك با ذكر منبع به طور كامل مشخص گردد.

 

منابع و مؤاخذ: 

در اين قسمت بايد با پيروي از استانداردهاي موجود كليه منابع ذكر شده در پروپوزال ارائه گردد.

 

برآورد زمان و هزينه 

ملاكها و معيارهاي چندان دقيقي براي تعيين زمان و هزينه مورد نياز پژوهش در پروپوزال وجود ندارد. اما يك اصل مهم در اين زمينه وجود دارد و آن اين است كه زمان و هزينه پيشنهادي تا حد امكان بايد با ذكر جزئيات و زيربخش هاي متناسب با كل پژوهش ذكر شود.

 

مذاكره 

پس از پايان نگارش پروپوزال و ارائه آن به هيأت تصميم گيرنده، بهتر است مذاكرهاي حضوري نيز با آنان براي توجيه و دفاع از پروپوزال انجام شود. بسيار مهم است كه خوانندگان شما متقاعد شوند كه پژوهش تأثير بالقوه مهمي بر پيشرفتهاي آن حوزه پژوهش خواهد داشت. لازم است حس اشتياق و اطمينان خود را بدون بزرگ نمايي مزيتهاي پروپوزال، منتقل كنيد. به همين دليل نيز بايد به محدوديت ها و ضعف هاي پژوهش پيشنهادي اشاره كنيد كه البته به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

 

خطاهاي رايج در پروپوزال نويسي

 • ناتواني در ارائه بستري مناسب براي تنظيم مسئله پژوهش.
 • ضعف در تعيين شرايط محدود كننده پژوهش.
 • ضعف در ذكر منابع راهنما.
 • ناتواني در ارائه درست نحوه مشاركت نظري و تجربي ديگر پژوهشگران.
 • ضعف در تمركز بر مسئله پژوهش.
 • ضعف در پردازش استدلال هايي منسجم و متقاعد كننده براي پژوهش پيشنهادي.
 • طولاني كردن موضوعات كم اهميت و يا ايجاز موضوعات مهم .
 • خطاهاي متعدد در نقل قول ها و ارجاعات نادرست.
 • كوتاهي يا بلندي بيش از حد متن.
 • نگارش بي سامان

 

روش هاي تماس 

تلفن دفتر مركزي-خطوط ويژه: 02144268545

پيامك: 50002357

شبكه هاي اجتماعي تلگرام – واتس اپ – ايمو:  09102340118

وب سايت: https://www.118daneshgah.com

ايميل: info@118daneshgah.com

لينكدين: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/8f5fxy


برچسب: مشاوره و انجام و تدوين و نگارش پروپوزال كارشناسي ارشد، مشاوره و انجام و تدوين و نگارش پروپوزال دكتري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۶:۱۰ توسط:محسن احمدي موضوع:

پيشنهاد موضوع

موسسه پژوهشي ماد دانش پژوهان

مركز جامع مشاوره و انجام خدمات پژوهشي و پژوهش هاي دانشگاهي، شماره ثبت 19994

 

با توجه به اهميت جديد و خلاقانه بودن موضوع پايان نامه و لزوم جلوگيري از انجام كار تكراري و اتلاف وقت و انرژي، لازم است كه تمامي دانشجويان قبل از انتخاب قطعي موضوع و تدوين پروپوزال از تازه و ارزشمند بودن موضوع پايان نامه خود اطمينان حاصل كنند.

در واقع موضوعات تكراري، به عنوان موضوع يك پژوهش آكادميك و دانشگاهي و در سطح پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري، قابل قبول و موجه نيستند و بايد براي اين مهم، كاري نو يا موضوعي نو يا روشي نو يا نگرشي نو ارايه كرد.

گاهي موضوع نو و بكر و بديع است، گاهي موضوعي را با نگرشي نو و مبتكرانه و از زاويه ديد جديدي تحليل و بررسي مي كنيم، گاهي با تكنيكي نو و براي اهدافي متفاوت آن موضوع را ارزيابي و تحليل مي كنيم.

در واقع مي بايست بخش قابل قبول از كاري كه در حوزه پايان نامه كارشناسي ارشد و يا رساله دكتري انجام مي شود، بهره قابل قبولي از نو بودن و نوآورانه بودن و يا نوپردازي و يا نوسازي داشته باشد و نهايتا طرحي نو بايد در انداخت و سطح و عمق نو بودن بستگي به پارامترهاي زيادي دارد.

 

چگونه براي يافتن يك موضوع تحقيق جديد جستجو را آغاز كنيم؟ 

 • يافتن موضوعي جديد يا بررسي ايده اي جديد در ذهن.
 • انتخاب واژه هاي كليدي (keywords) مناسب كه تا حدي نسبت به آنها اطلاعات قابل قبولي داريم.
 • انتخاب كليد واژه هاي غير تك كلمه اي تا حد امكان.
 • انتخاب كليد واژه هاي متنوع و گير نكردن در يك يا چند مورد خاص.
 • عنوان مورد نظر را به طور كامل جستجو نكنيم (توجه داشته باشيم كه تكراري نبودن موضوع مطرح است).
 • براي جستجو به مترادف ها، هم خانواده ها، هم ريشه ها، علامت هاي اختصاري و .... به عنوان كليد واژه توجه كنيم.
 • مشورت با اساتيد مطرح در يك حوزه و موضع خاص كه در آن صاحب نظر و داراي نشان علمي مستند هستند.

 

انتخاب موضوع تحقيق، بايدها و نبايدها 

 • ببينيد كه آيا منابع مورد نياز براي تحقيق و پژوهش براي موضوعتان را در دسترس داريد. چنانچه  با بررسي و تأمل مطمئن شديد كه منابع كافي براي نوشتن درباره موضوع مورد نظر نداريد موضوع ديگري كه براي آن منابع كافي در دسترس داريد انتخاب كنيد.
 • قبل از مطالعه اوليه و اطلاعات كافي از تهيه منابع براي تدوين پايان نامه از طرح موضوع آن اجتناب كنيد. ابتدا مطالعات مقدماتي را انجام دهيد و چنانچه يقين پيدا كرديد كه موضوع شما موضوع بكر و قابليت تحقيق و نگارش دارد آن را مطرح و از آن موضوع دفاع كنيد. ممكن است موضوعي را بدون مطالعه مقدماتي طرح كنيد و هنگامي كه كوچكترين چالش و پرسشي درباره آن مطرح مي شود از آن منصرف شويد و به سراغ موضوع ديگري برويد كه ارزش كمتري نسبت به آن دارد.

 

ملاحظات نوشتن موضوع تحقيق 

 • عنوان نبايد خيلي مختصرو يا خيلي مفصل و پر واژه باشد.
 • تمام محتويات تحقيقات را پوشش داده و دربر گيرد.
 • سهل و آسان فهم باشد و از نوشتن واژه هاي نا مفهوم و يا مخفف و يا اصطلاحات غير متعارف و يا واژه هاي لاتيني كه معادل گويا و درست و دقيق فارسي دارند، پرهيز گردد.
 • يك گزاره خبري باشد و حاوي يك خبر يا ادعاي مشخصي باشد.
 • مكان و زمان و جزييات مترتب به آن تحقيق را حتما شامل گردد.

 

 

 

روش هاي تماس 

تلفن دفتر مركزي-خطوط ويژه: 02144268545

پيامك: 50002357

شبكه هاي اجتماعي تلگرام – واتس اپ – ايمو:  09102340118

وب سايت: https://www.118daneshgah.com

ايميل: info@118daneshgah.com

لينكدين: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/n6o94y


برچسب: مشاوره و پيشنهاد موضوع رساله دكتري، مشاوره و پيشنهاد موضوع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۴:۴۴ توسط:محسن احمدي موضوع:

آموزش نحوه نگارش پروپوزال (بخش اول)

 

پروپوزال يا طرح تحقيق، پيش نويس پ‍ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت مي پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد.

شكل پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي رشته تحصيلي شما مي تواند قدري متغير باشد. اما شكل بندي بنيادين آن، همواره بايد شامل عنوان بندي هاي مشابه و بخش هاي زير باشد:

 

۱- موضوع تحقيق ( Project Title )

ذيل اين عنوان مي بايست عنوان دقيق تحقيق خود را ذكر كنيد. براي مثال:

Project Title: Women Role in Southeast Thailand

 

۲- توضيح موضوع و اهميت آن (Importance and Statement of Topic)

در اين بخش مي بايست جوانب موضوع، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر، و اهميت موضوع به لحاظ علمي و كاربردي را توضيح دهيد. روشن كنيد چرا اين موضوع بايد براي استاد راهنماي بالقوه ي شما جذاب باشد؟ چه مشكل يا مساله ي جديدي را مي خواهيد مطرح كنيد؟ و چرا حل آن مهم است؟

 

۳- ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط (Review of Literature and Relevant Topics)

زير اين عنوان، بايد توضيح مختصر اما جامعي همراه با رفرنس دهي صحيح آكادميك (استاندارد هاروارد) درباره پژوهش هايي كه پيش از شما روي اين موضوع و موضوعات نزديك به آن انجام شده بدهيد. در اين بخش در واقع بايد به ذكر پژوهش هايي بپردازيد كه شما قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل كنيد، اشتباهات آن ها را رفع نماييد و يا نتايج آن ها را رد كنيد. اين قسمت بايد به استاد راهنماي بالقوه ي شما اثبات كند كه شما مطالعه و احاطه ي كافي به مطلبي كه موضوع پژوهش است را داريد. بيشترين استفاده از منابع تحقيق (كه در قسمت آخر مي آيند)، چه كتاب باشند چه مقاله، نشريه، ويدئو يا هر مورد ديگر، در اين قسمت انجام مي شود.

 

۴- اهداف و فرضيه ها (Aims and Hypothesizes)

در اين بخش بايد به ذكر نتايجي بپردازيد كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت. توضيح دهيد كه از انجام تحقيق چه هدفي داريد؟ به كدام سمت حركت مي كنيد؟ و فكر مي كنيد به كجا خواهيد رسيد؟ چه گزاره هايي را ممكن است رد يا اثبات كنيد؟ باز هم توضيح دهيد پژوهش شما دقيقاً چه كارآيي (هايي) خواهد داشت.

 

۵- روش ها و ابزار هاي تحقيق (Methodology)

در اين قسمت توضيح دهيد كه در انجام پروژه از چه روش هاي علمي سود خواهيد برد و چه ابزارهايي را براي رسيدن به اهداف تحقيق به خدمت خواهيد گرفت. اين ها مي بايست روش هاي استاندارد تحقيق باشند كه در مورد خاص تحقيق شما كاربرد دارند.

 

۶- منابع (References)

فهرستي از منابعي كه در نوشتن پروپوزال از آن ها استفاده كرده ايد، پايه ي مطالعات قبلي شما هستند يا اينكه فكر مي كنيد از آن ها استفاده خواهيد كرد را الفبايي و منظم كنيد و در اين بخش بياوريد. رفرنس دهي مي بايست با استاندارد هاروارد منطبق باشد.

 

نكات مهم

۱- پروپوزال را با موضوع شروع نكنيد، بلكه عنواني مانند مثال زير را در روي جلد بياوريد و بعد متن پروپوزال را بنويسيد:

A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to

The Department of Gerontology

Faculty of Gerontology

University Putra Malaysia

Presented By : Maryam Mobini

۲- اين نكات را در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت كنيد:

الف) سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد. از خوشگل كردن عنوان تحقيق خودداري كنيد!

ب) عنوان پروژه را به صورت خلاصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد. سعي كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد. عنوان كار شما بايد كاملاً مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه كنيد.

پ) در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد. به اين دو مثال دقت كنيد:

Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style

Music Style Preferences of Red-haired Musicians

 

در اين جا هر دو جمله ظاهراً يك مفهوم را منتقل مي كنند: ”سليقه موزيسين هاي مو قرمز در انتخاب سبك موسيقي” . اما عملاً تفاوتي بين اين دو وجود دارد و آن هم اين است كه در جمله اول، تعبير خواننده اين است كه توجه بيشتر ما به موزيسين هاي مو قرمز است و ما اول موزيسين هاي مو قرمز را بررسي مي كنيم و بعد به سليقه موسيقيايي آن ها مي پردازيم. اما در جمله دوم بر عكس، اولويت به سبك هاي موسيقي و سليقه موسيقيايي داده شده و موزيسين هاي مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.

ت ) سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد. دو مثال زير در واقع يكي هستند، اما شماره ۲ مقبوليت بيشتري دارد:

The Systematic Development which has occurred during last 50 years and has Changed the face of Southeast Asia

Changes and Development in Southeast Asia

 

ث) در هنگام انتخاب موضوع توجه كنيد كه موضوع تحقيق شما بايد براي كسي كه پروپوزال را بررسي مي كند جذاب باشد و استفاده از بودجه ي دولتي جهت انجام آن پروژه معقول به نظر برسد. به عنوان مثال اگر موضوع تحقيق شما در مورد ايران باشد، براي دولت مالزي سرمايه گذاري روي شما به عنوان دانشجو هيچ گونه توجيهي ندارد. پس سعي كنيد موضوعي انتخاب كنيد كه در مورد مسائل كلي يا در زمينه ي مسائل مربوط به كشور مالزي باشد.

 

۳- در مورد

(۱)هدف هايي كه از تحقيق داريد

(۲) دقت داشته باشيد كه ابژه اي (موضوع و دست مايه اي) كه براي مطالعه انتخاب كرده ايد (Objectives) ارتباط كامل داشته باشند و در نگارش پروپوزال سعي كنيد كه اين رابطه را به خوبي نمايش دهيد.

 

۴- در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز، وضع به همين ترتيب است. سعي كنيد مناسب ترين، عملي ترين، علمي ترين و هم خوان ترين روش را براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب كنيد.

 

۵- پروپوزال را تميز و با بخش بندي مناسب تحويل دهيد. سعي كنيد مرز بين عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر روي يكروي كاغذ A4 تايپ كنيد.

 

۶- حجم پروپوزال ميبايست براي دوره هاي كارشناسي ارشد حداقل ۵صفحه و براي دكتري حداقل ۸صفحه باشد. در اين ميان حداقل يك صفحه به ادبيات تحقيق و حداقل يك صفحه به منابع تحقيق اختصاص دهيد. سعي كنيد از منابع جديد و به روز (حداقل از سال ۲۰۰۰به بعد) استفاده نماييد و همه ي منابع پروژه فارسي زبان نباشند. هم چنين توجه بفرماييد فونت استاندارد براي متن پروپوزالTimes and New Romans با سايز ۱۲است.

 

۷- از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال، مثل عريضه نويسي براي استاد راهنما و غيره، جداً خودداري كنيد. از توضيح اضافه هم پرهيز كنيد.

 

۸- در مورد نگارش انگليسي، حتماً درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت كنيد. متن پروپوزال مي بايست به لحاظ علمي و ادبي هيچ غلطي نداشته باشد.

 

۹- پروپوزال را جدي بگيريد! سنجش علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است. پس تمام تلاش و دانش خود را براي تنظيم آن به كار بگيريد.

 

 

 

روش هاي تماس

تلفن دفتر مركزي-خطوط ويژه: 02144268545

پيامك: 50002357

شبكه هاي اجتماعي تلگرام – واتس اپ – ايمو:  09102340118

وب سايت: https://www.118daneshgah.com

ايميل: info@118daneshgah.com

لينكدين: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/b3jw6y

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۴۸:۱۷ توسط:محسن احمدي موضوع:

آموزش نحوه نگارش پروپوزال (بخش دوم)

 

بسياري از دانشجويان و پژوهشگران تازه كار، درك درستي از معناي كاركرد و اهميت پروپوزال پژوهشي ندارند. كيفيت پژوهش، نسبت مستقيمي با كيفيت پروپوزال دارد. پروپوزال بد حتي اگر به تصويب هم برسد، پروژه را خراب مي كند. پروپوزال خوب، برعكس نه تنها موفقيت پروژه را نويد ميدهد، بلكه كميته پروژه را نيز در به رسميت شناختن شما به عنوان پژوهشگري توانا تحت تأثير قرار ميدهد. هدف از پروپزال پژوهشي آن است كه ديگران باور كنند كه شما قصد انجام پروژه پژوهشي ارزشمندي را در سر داريد و شايسته انجام آن هستيد و برنامه كاري مناسبي براي تكميل آن داريد. اصولاً هر پروپوزال پژوهشي بايد همه عناصر كليدي مندرج در فرآيند پژوهشي را داشته باشد و اطلاعاتي كافي را به خواننده بدهد تا بتواند به ارزيابي پژوهش پيشنهادي بپردازد.

همه پروپوزال هاي پژوهشي، صرف نظر از حوزه پژوهش و روشي كه براي انجام آن بر ميگزينند، بايد به سه پرسش زير پاسخ دهند:

۱- آنچه كه ميخواهيد انجام دهيد، چيست؟

۲- چرا ميخواهيد آن را انجام دهيد؟

۳- چگونه آن را انجام خواهيد داد؟

پروپوزال بايد حاوي اطلاعاتي باشد كه خوانندگانش متقاعد شوند كه شما ايده پژوهشي مهمي در سر داريد، دريافت درستي از ادبيات موضوع و مباحث مهم مربوط به آن داريد و در نهايت آن كه روش شما روشي معتبر است.

كيفيت پروپوزال پژوهشي شما نه تنها به كيفيت پروژه پيشنهادي، بلكه به چگونگي نگارش پروپوزال شما بستگي دارد. اين خطر وجود دارد كه يك پروژه پژوهشي خوب به دليل آنكه پروپوزال آن نگارش خوبي ندارد، رد شود. از اين رو، به صلاح است كه نگارش شما منسجم، روشن و برانگيزاننده باشد. هدف از اين موضوع، تمركز شيوه نگارشي پروپوزال است و نه نحوه بسط ايده هاي پژوهشي.

 

عنوان

عنوان پژوهشي بايد مختصر و توصيفگر باشد. براي مثال مي توان عبارت “پژوهشي درباره …”  را به كار نبرد. عنوان ها اغلب بر حسب كاركرد پژوهش بيان مي شوند، زيرا چنين عنوان هايي به روشني نشان دهنده متغيرهاي مستقل و وابسته هستند. با وجود اين، در صورت امكان، عنواني روشنگر و جذاب انتخاب كنيد. يك عنوان خوب نه تنها توجه خواننده را جلب مي كند، بلكه باعث مي شود او جهت گيري مثبتي به پروپوزال پيدا كند.

 

چكيده

چكيده خلاصه كوتاهي از كل پروپوزال است كه نبايد بيش از حدود ۳۰۰كلمه باشد. چكيده بايد شامل بيان مسئله، ضرورت پژوهش، فرضيه (در صورت وجود)، روش و يافته هاي اصلي پژوهش باشد. توصيف روش مي تواند شامل طراحي، روال كار، نمونه گيري و ابزار مورد استفاده باشد.

 

مقدمه

هدف اصلي از نگارش مقدمه، ايجاد پيشينه يا بستر لازم براي مسئله پژوهشي شماست. چگونگي صورت بندي مسئله پژوهش، شايد بزرگ ترين مشكل نگارش پروپوزال باشد. اگر مسئله پژوهش در بستر ادبياتي عام و پريشان شكل گرفته باشد، در آن صورت بي مايه و غيرجالب مي نمايد، اما اگر همان مسئله در بستر حوزه پژوهشي بسيار دقيق و روزآمدي جاي گرفته باشد، آنگاه اهميتش آشكار خواهد شد.

متاسفانه قانون خاصي براي چگونگي نگارش پاراگراف آغازين كه هم جالب و هم روشنگر باشد، وجود ندارد. اين امرتا حدود زيادي به خلاقيت شما و عمق دركي كه از جوانب مسئله داريد بستگي دارد، و اينكه تا چه حدي مي توانيد به نحوي روشن، به مسئله پژوهش بينديشيد.

با وجود اين، بكوشيد نخست مسئله پژوهش خود را يا بر بستري از حوزه هاي داغ و امروزي جاي دهيد يا بر حوزه هاي قديمي تر كه هنوز زنده و مورد توجه هستند بنا كنيد.

دوم آن كه لازم است پيشينه تاريخي مختصر اما درخوري ارائه دهيد. سوم آن كه، بستري امروزين فراهم آوريد چنان كه در چنين بستري، مسئله پژوهش پيشنهادي شما جايگاهي محوري پيدا كند و در نهايت بايد بازيگران كليدي را شناسايي كنيد و به مربوط ترين و نماياننده ترين موارد و مطالب منتشر شده اشاره كنيد. خلاصه آن كه بكوشيد مسئله پژوهشتان را تا حد امكان برجسته سازيد و در عين حال اهميتش را توضيح دهيد.

مقدمه معمولاً با عبارتي كلي درباره حوزه مسئله پژوهش و تمركز بر مسئله اي خاص آغاز مي شود. به دنبال آن نيز توجيه يا دليل منطقي پرداختن به چنين مطالعه اي مي آيد. مقدمه معمولاً موارد زير را در بر مي گيرد:

۱- بيان مسئله پژوهش، كه اغلب با عنوان هدف از پژوهش نيز نام برده مي شود.

۲- فراهم آوردن بستر وآرايش صحنه براي مسئله پژوهشتان، به نحوي كه ضرورت و اهميت آن را نشان دهد.

۳- ارائه دليل منطقي مطالعه پيشنهادي و نشان دادن چرايي ارزشمندي انجام آن.

۴- شرح مختصر مباحث عمده و مسائل فرعي كه پژوهشي به آنها مي پردازد.

۵- شناسايي متغيرهاي مستقل و وابسته آزمايش يا مشخص كردن پديده اي كه مي خواهيد مطالعه كنيد.

۶- بيان فرضيه يا نظريه (اگر وجود دارد). در پژوهش هاي اكتشافي يا پديدار شناختي، نيازي به داشتن فرضيه نيست (لطفاً فرضيه را با گمانه هاي آماري بي اهميت اشتباه نگيريد).

۷- تعيين حدود يا مرزهاي پژوهش پيشنهادي براي رسيدن به تمركزي روشن.

۸- ارائه تعاريفي از مفاهيم كليدي (اين مورد اختياري است).

 

مرور ادبيات پژوهش

گاهي مرور ادبيات پژوهش در بخش مقدمه جاي مي گيرد. با وجود اين، بيشتر تصميم گيران و تصويب كنندگان پروپوزال ها ترجيح مي دهند بخش جداگانه اي به اين امر اختصاص يابد كه در آن، مروري كلي بر ادبيات پژوهش انجام شده باشد. مرور ادبيات پژوهش كاركردهاي مهمي دارد از جمله:

۱- اين اطمينان را فراهم مي آورد كه شما آن چه را كه پيش از اين گفته شده است، تكرار نخواهيد كرد.

۲- به كساني كه شالوده پژوهش شما را بنيان نهاده اند، اعتبار مي بخشيد.

۳- دانش شما را پيرامون مسئله پژوهشي، نشان مي دهد.

۴- درك شما را از مباحث پژوهشي و نظري مربوط به مسئله پژوهش نشان مي دهد.

۵- توانايي شما را در ارزيابي انتقادي اطلاعات ادبيات مربوط به موضوع، آشكار مي كند.

۶- توانايي شما را در تركيب و سنتز ادبيات موجود نشان مي دهد.

۷- دريافت هاي نظري جديد به دست مي دهد يا الگوي جديد ارائه مي كند كه همان چهارچوب مفهومي پژوهشتان است.

۸- خواننده پروپوزال را متقاعد مي كند كه پژوهش، پيشنهادي در غني سازي ادبيات موضوع مشاركتي مهم و بنيادي خواهد داشت (يعني مشكل نظري مهمي را حل يا شكاف بزرگي را در ادبيات مورد نظر پر مي كند).

 

بيشتر پژوهشگران تازه كار در مرور ادبيات تحقيق، دچار اين مشكلات هستند:

۱- فقدان سامان و ساختار

۲- فقدان تمركز، وحدت و انسجام

۳- تكراري بودن

۴- كوتاهي در ذكر مقالات و آثار پر نفوذ

۵- ناتواني در همراهي با پيشرفت هاي جديد

۶- ناتواني در ارزيابي انتقادي مقالات و آثار ذكر شده

۷- ذكر منابع نامربوط و نامعتبر

۸- وابستگي بيش از حد به منابع دست دوم

در صورت وجود هر يك از نقايص بالا در پروپوزال، بعدها با مشكل مواجه خواهيد شد.

راه هاي گوناگون براي تنظيم ادبيات پژوهش وجود دارد. براي آن كه مرور ادبيات پژوهشتان نظم و انسجام يابد، از تيترهاي فرعي استفاده كنيد. براي مثال، پس از اشاره به اهميت حوزه پژوهشيتان و وضيعت كنوني پيشرفت هاي اين حوزه، مي توانيد زير بخش هاي متعددي را به مباحث مرتبط اختصاص دهيد. از جمله: الگوهاي نظري، ابزار اندازه گيري، تفاوت هاي فرهنگي و جنسيتي و غيره.

به خاطر داشتن اين نكته سودمند است كه شما مي خواهيد داستاني براي مخاطباني نقل كنيد. بكوشيد اين داستان را به گونه اي برانگيزاننده و درگيركننده نقل كنيد، حوصله آنان را سر نبريد، زيرا ممكن است منجر به رد پروپوزال احتمالاً ارزشمند شما شود. (فراموش نكنيد كه ارزيابان پروپزال ما نيز به هر حال انسان هستند).

 

روش

بخش روش بسيار مهم است زيرا نشان مي دهد كه شما چگونه به مسائل پژوهش مي پردازيد. اين بخش نشان دهنده برنامه كاري شماست و فعاليت هاي ضروري براي كامل شدن پروژه را شرح مي دهد.

اصل راهنماي نگارش بخش روش اين است كه بايد در بردارنده اطلاعات كافي باشد تا خواننده بتواند تعيين كند كه آيا روش شما معتبر است يا نه. حتي برخي مي گويند كه پروپوزال خوب بايد واجد چنان جزئياتي باشد كه پژوهشگر صلاحيت دار ديگري نيز بتواند آن پروژه را به انجام برساند.

لازم است نشان دهيد كه از روش هاي جايگزين نيز شناختي كافي داريد، و بر اساس اين شناخت به گونه اي از روش خود دفاع كنيد كه گويي مناسب ترين و معتبرترين راه پرداختن به مسئله پژوهشي است.

لطفاً توجه داشته باشيد كه ممكن است روش پژوهش كيفي بهترين پاسخ را به مسئله پژوهشيتان بدهد. اما از آن جا كه جريان غالب پژوهشگري هنوز هم عليه پژوهش هاي كيفي به ويژه انواع پديدار شناختي آن دچار پيش داوري است، لازم است كه روش كيفيتان را به خوبي توجيه كنيد. علاوه بر اين چون تحليل كيفي ملاك ها و رسوم چندان تثبيت شده و پذيرفته شده اي ندارد، بخش روش پروپزال شما بايد بسيار پرداخته تر و پخته تر از آن چه كه در سنت پژوهش هاي كمي است، باشد.

مهم تر آن كه، فرآيند گردآوري داده ها در پژوهش هاي كيفي در مقايسه با پژوهش هاي كمي تأثير بسيار بيشتري بر نتايج پژوهش مي گذارد. به همين دليل توصيف چگونگي جمع آوري و تحليل داده ها، توجه و دقت بسياري مي طلبد (شيوه نگارش بخش روش براي پژوهش هاي كيفي، موضوعي است در خور فرصتي ديگر).

اما بخش روش در پژوهش هاي كمي عموماً بايد داراي بخش هاي زير باشد:

۱- طراحي- آيا روش شما مطالعه اي پرسشنامه اي است يا تجربه اي آزمايشگاهي؟ كدام گزينه را برمي گزينيد؟

۲- سوژه ها يا نمونه ها– چه كساني در بررسي شما مشاركت مي كنند؟ از چه نوع نمونه گيري استفاده مي كنيد؟

۳- ابزار– چه نوع ابزار اندازه گيري يا پرسشنامه را بكار مي بريد؟ آيا آ ن ها را انتخاب مي كنيد؟ آيا آن ها معتبر و قابل اعتماد هستند؟

۴- روال بررسي– چه برنامه اي براي انجام بررسيتان داريد؟ چه فعاليت هايي خواهيد كرد؟ چقدر طول خواهد كشيد؟

 

نتايج

روشن است كه در مرحله پروپوزال، نتيجه اي نمي توانيد داشته باشيد. اما لازم است كه تصويري از نوع داده هايي كه مي خواهيد گرد آوريد، و شيوه هاي آمارگيري كه به كار خواهيد برد داشته باشيد تا بتوانيد به مسئله پژوهش پاسخ دهيد يا فرضيه تان را به محك آزمايش درآوريد.

 

برآورد زمان و هزينه

ملاك ها و معيارهاي چندان دقيقي براي تعيين زمان و هزينه مورد نياز پژوهش در پروپوزال وجود ندارد. اما يك اصل مهم در اين زمينه وجود دارد و آن اين است كه زمان و هزينه پيشنهادي تا حد امكان بايد با ذكر جزئيات و زيربخش هاي متناسب با كل پژوهش ذكر شود. به عنوان مثال مي توان كل پژوهش را به سه يا چهار مرحله تقسيم كرد، بدين گونه: مرحله اول: تعيين جامعه آماري و نمونه ها، مرحله دوم : تنظيم پرسشنامه (يا آماده سازي لوازم آزمايش)،

مرحله سوم : پيمايش، مرحله چهارم: تحليل داده ها و نتيجه گيري. به نسبت حجم جامعه آماري و تعداد همكاران طرح مي توان زماني را به هر يك از اين مراحل اختصاص داد و آن را در جدولي كه امكان مقايسه آسان مراحل در آن وجود دارد تنظيم كرد. براي ارائه بودجه پيشنهادي نيز مي توان يا بر اساس الگوي مرحله اي اقدام كرد يا بر اساس ميزان كاري كه مجري يا مجريان طرح بر حسب نفر/ساعت انجام خواهند داد. بهتر است در هر دو حالت، هزينه هاي جنبي از قبيل سفر، تجهيزات و غيره نيز به صورت جداگانه ذكر شود.

 

مذاكره

پس از پايان نگارش پروپوزال و ارائه آن به هيأت تصميم گيرنده، بهتر است مذاكره هاي حضوري نيز با آنان براي توجيه و دفاع از پروپوزال انجام شود. بسيار مهم است كه خوانندگان شما متقاعد شوند كه پژوهش تأثير بالقوه مهمي بر پيشرفت هاي آن حوزه پژوهش خواهد داشت. لازم است حس اشتياق و اطمينان خود را بدون بزرگنمايي مزيت هاي پروپوزال، منتقل كنيد. به همين دليل نيز بايد به محدوديت ها و ضعف هاي پژوهش پيشنهادي اشاره كنيد كه البته به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

 

خطاهاي رايج در پروپوزال نويسي

۱- ناتواني در ارائه بستري مناسب براي تنظيم مسئله پژوهش.

۲- ضعف در تعيين شرايط محدود كننده پژوهش.

۳- ضعف در ذكر منابع راهنما.

۴- ناتواني در ارائه درست نحوه مشاركت نظري و تجربي ديگر پژوهشگران.

۵- ضعف در تمركز بر مسئله پژوهش.

۶- ضعف در پردازش استدلال هايي منسجم و متقاعد كننده براي پژوهش پيشنهادي.

۷- طولاني كردن موضوعات كم اهميت و ايجاز موضوعات مهم .

۸- اين شاخ و آن شاخ پريدن– سرك كشيدن به هر جا بدون جهت گيري خاص.

۹- خطاهاي متعدد در نقل قول ها و ارجاعات نادرست.

۱۰- كوتاهي يا بلندي بيش از حد.

۱۱- نگارش شلخته و بي سامان

 

روش هاي تماس

تلفن دفتر مركزي-خطوط ويژه: 02144268545

پيامك: 50002357

شبكه هاي اجتماعي تلگرام – واتس اپ – ايمو:  09102340118

وب سايت: https://www.118daneshgah.com

ايميل: info@118daneshgah.com

لينكدين: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/b3jw6y

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۴۷:۴۲ توسط:محسن احمدي موضوع:

معيارهاي علمي چيست؟

 

 

چه چيزي علم را از شبه علم، ضدعلم، و غيرعلم (مانند فلسفه) جدا مي‌كند؟ براي پاسخ به اين سوال بايد معيارهايي پيدا كنيم كه بر سر آن‌ها به توافق برسيم، تا بعد بتوانيم بگوييم كه چه چيزي علم است و چه چيزي علم نيست. به طور كلي با پنج معيار عمده مي‌توانيم يك نظريه‌ي علمي را از نظريه‌اي غيرعلمي جدا كنيم. اين معيارها عبارتند از:

آزمون پذيري عمومي: موضوعات، قوانين، تئوري‌ها و توضيحات علمي بايد نزد عموم دانشمندان قابل آزمايش باشد. اگر نتوان قضايا و احكامي مانند توضيحات، قوانين، و تئوري‌هاي علمي را كه ادعاي علمي بودن دارند آزمايش كرد، صحت يا كذب آن‌ها را نيز نمي‌توان ثابت كرد. حتي روشي براي اثبات خطا يا واقع بودن آن‌ها نداريم. بايد خاطر نشان ساخت كه «آزمون پذيري» و «قابل آزمايش بودن» فرق دارد با اين كه «آزمايش شده است». مثلا پيش از سفر انسان به ماه اين جمله «در سطح تاريك ماه كوه‌هايي وجود دارد» يك قضيه و حكم قابل آزمايش بود، گو اين كه در آن زمان امكان آزمايش آن وجود نداشت و هنوز آزمايش نشده بود. اما بعدها با پيشرفت پژوهش‌هاي فضايي اين كار انجام شد.

علم براي آزمايش تئوري‌ها و فرضيه‌هاي ذهني است و اين كه آيا اين تئوري‌ها و فرضيه‌ها در علم خارج واقعيت دارند يا نه و اگر واقعيت دارند آيا ديگران هم با آن توافق دارند يا نه. بنابراين آزمون پذيري به توافق عمومي در مورد يك مسئله كمك مي‌كند. بدين معني كه نيوتن با فرضيه‌ي جاذبه‌ي خود و ارائه‌ي شيوه‌هايي براي آزمايش نظريات خود به توافق عموم دانشمندان بر سر آن كمك كرد. همينطور لويي پاستور كه وجود ميكروارگانيسم‌ها را عامل عفونت مي‌دانست، با آزمايش‌هايي كه تكرار آن براي همه ممكن بود واقعيت داشتن تئوري ذهني و شخصي خود (تئوري ميكروبي) در عالم خارج را به همه نشان داد.

عينيت علوم نيز به همين معيار وابسته است. علم فارغ از تعصبات فرهنگي، شخصي و نژادي است، و هر كسي با شيوه‌ي مشاهده و آزمايش مي‌تواند يك مسئله‌ي علمي را تأييد يا رد كند. روش علم روش تجربه و مشاهده‌ي همگاني است، نه تجربه‌ي شخصي و دروني. موضوعات علمي بايد قابليت تبادل بين افراد گوناگون داشته باشند و همه‌ي افراد به گونه‌اي يكسان آن‌ها را دريابند، و در مرحله‌ي بعد همه‌ي اين افراد بتوانند آن‌ها را آزمايش كنند.

اعتبار: تنها آزمون پذير بودن براي يك نظريه‌ي علمي كافي نيست. هر نظريه پس از آزمايش بايد با واقعيت مطابقت و اعتبار داشته باشد، يا بيشترين احتمال نزديكي با واقعيت را داشته باشد. آزمون پذيري نشان مي‌دهد كه مي‌توان خطا يا درست بودن نظريه را تعيين كرد. اعتبار بر نتيجه‌ي اين آزمون پذيري تاكيد مي‌ورزد. نتيجه‌ي آزمون پذيري اعتبار يا بي‌اعتباري يك نظريه را معين مي‌كند. ادعاهاي بسياري قابل آزمايش هستند؛ ولي ما پس از آزمايش آن‌هايي را كه واقعيت و اعتبار دارند مي‌پذيريم و آن‌هايي را كه صحت ندارند كنار مي‌گذاريم.

روشني و دقت: مفاهيم علمي بايد روشن و دقيق و خالي از ابهام و رمز باشند. مفاهيمي مانند الكترون، وزن مخصوص، و جرم همگي تعريف دقيق و مشخصي دارند.

يكپارچگي و وحدت ساختاري: نظريه‌هاي علمي بايد نظام يكپارچه و يك دستي داشته باشند و از تضاد عاري باشند. بنابراين مجموعه‌اي قضاياي نامربوط و ناپيوسته و متضاد مشخصات نظريه‌ي علمي را ندارد. علم به شيوهي فرضي - استنتاجي (hypothetico - deductive) كار مي‌كند. اين شيوه شامل مراحل زير است:

‌أ.        برخورد با يك مسئله؛

‌ب.    ابداع و اظهار يك فرضيه، نظريه، يا قانون كه مسئله را توضيح مي‌دهد و به حل آن مي‌انجامد؛

‌ج.      استنتاج احكامي از (ب) كه به حقايق قابل مشاهده اشاره دارند؛

‌د.      آزمايش اين احكام استنتاجي و تعيين صحيح يا خطا بودن آن‌ها.

 

با اين شيوه سعي مي‌كنيم تا به شبكه‌اي از قضاياي متحد و منسجم برسيم، نه به يك سلسله اطلاعات صحيح اما متفرق و ناپيوسته. شايد تي. اچ. هاكسلي به همين نكته اشاره دارد كه مي‌گويد «علم عبارت است از عقل سليمي كه سازمان يافته است». فرق علم با معلومات عمومي يا ساير دانستني‌ها و هر معرفت ديگر در همين جاست.

جامعيت و فراگيري: مسئله‌ي علمي بايد حداكثر قدرت توضيحي را داشته باشد و چيزهايي را كه نظريه‌هاي ديگر نمي‌توانند توضيح دهند، بيان كند. اين فراگيري و جامعيت نه تنها بايد توضيح دهنده‌ي احكام قبلي باشد، بلكه بايد توضيح مسائل ناشناخته و جديد ديگري را هم در برگيرد. نظريه‌ي جاذبه‌ي نيوتن نه تنها سقوط سيبي از درخت را توصيف مي‌كند، بلكه حركات اجرام سماوي و قوانين جذر و مد را نيز روشن مي‌سازد. بايد يادآوري كرد كه منظور از جامعيت علم، علم كنوني ماست كه البته آخرين و نهايي‌ترين گزارش علمي از جهان براي حال يا آينده نخواهد بود. اين فراگيري و جامعيت هميشه در حال افزايش است و پيوسته علم ما را به پديده‌ها افزايش مي‌دهد.

علم نه تنها با فرضيه‌ها و نظريات خود، بلكه با وسايل و ابزارهاي متعدد به منظور آزمايش اين فرضيه‌ها، امكاناتي فراتر از حواس انساني در اختيار ما مي‌گذارد. ميكروسكپ، اسپكتروسكپ، تلسكوپ، و راديو تلسكوپ و هزاران ابزار علمي ديگر حواس ما را تقويت مي‌كند و ما را قادر مي‌سازد به جهان‌هاي بسيار كوچك ميكروارگانيسم‌ها و دنياي بي‌نهايت بزرگ و دور ستارگان و دنياي پنهان و ناديدني ملكول‌ها راه يابيم و بدين ترتيب دانش خود در باب جهان را تكميل كنيم و جامعيت و فراگيري بيشتري به آن بدهيم.

ديدگاه علمي با تلاش و كوشش مداوم همه‌ي دانشمندان با روش‌هاي فوق به دست مي‌آيد و حاصل صدها سال كار پيگير فكري و عملي است.

نتيجه آن كه اگر يك قانون، فرضيه، يا نظريه‌ي علمي با پنج معيار فوق هماهنگي داشته باشد مي‌توان گفت علمي است، وگرنه غيرعلمي خواهد بود. وقتي مي‌گوييم نظريه‌اي غيرعلمي است منظورمان اين نيست كه بي‌فايده، ناپسند و بي ارزش است، بلكه منظور اين است كه پنج معيار مربوط به علم را ندارد و در نتيجه خارج از دايره‌ي علم است.

 

منبع كتاب علم چيست؟ از دكتر محمدرضا توكلي‌صابري

 

روش هاي تماس

تلفن دفتر مركزي-خطوط ويژه: 02144268545، 02144268537

پيامك: 50002357

شبكه هاي اجتماعي تلگرام – واتس اپ – ايمو:  09102340118

وب سايت: https://www.118daneshgah.com

ايميل: info@118daneshgah.com

لينكدين: http://tiny.cc/o74xwy

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۴۶:۴۸ توسط:محسن احمدي موضوع:

نحوه انتخاب موضوع پايان نامه

 

اولين ترم تحصيلي در دوره ارشد مهم ترين ترم زندگي درسي است. شايد از اين جهت كه گام هايي كه در اين ترم برداشته مي شود جزء موثرترين گام هاي زندگي يك محقق جوان است.

در ميان همه مسائلي كه در انتهاي اين ترم با آن مواجه مي شويد، از مهم ترين آن ها انتخاب استاد راهنما، انتخاب موضوع پايان نامه و مسير تحقيقاتي است كه شايد قرار است ساليان سال با آن زندگي كنيد. ممكن است براي ترم اولي ها اين حقيقت و تاثير آن چندان ملموس نباشد، اما آناني كه امروز در رده هاي بالاي تحصيلي به سر مي برند منظور من را به خوبي متوجه مي شوند.

افراد بسيار زيادي را مي بينم كه در همين گام دچار سردرگمي مي شوند، كندي حركت و تاخير در تصميم گيري، تغيير تصميم و ... ترديد هاي بسيار...

دوستان عزيز، من در جواب به بسياري از دوستان چنين مي گويم كه جستجوي موضوع پروپوزال وظيفه شما نيست، اينكه شما بايستي به دنبال موضوع بگرديد مساله اي كاملا اشتباه است. شما دانشجوي ترم اول ارشد تا به حال چند مقاله خوانده ايد؟ چند پروژه داشته ايد؟ پس جستجوي موضوع پروپوزال و پايان نامه وظيفه فردي است با تجربه و آشنا به مسائل تحقيق، و آن فرد كسي نيست جز استاد راهنماي شما. ايشان بر اساس تجربه چندين و چند ساله اي كه دارد بايستي چند موضوع را به شما معرفي نمايد و اين شما هستيد كه بايستي با مطالعه چند هفته اي بر روي موضوعات پيشنهادي ايشان، يك موضوع را انتخاب كنيد. در انتخاب موضوع بايستي كاملا هوشيار باشيد و تمامي مقالات روز دنيا را درباره آن موضوع مطالعه كرده و نقشه راهي كه قرار است در طول دوره ارشد يا دكتري طي كنيد را ترسيم نماييد.

در نهايت اين شما هستيد كه بايستي از بين موضوعات پيشنهاد شده، با دانشي كه كسب نموده ايد، يك موضوع را انتخاب كنيد و در اين رابطه، خواندن هر چه بيشتر مقالات، مفيدتر خواهد بود. از استاد راهنماي خود بخواهيد كه به جاي معرفي يك موضوع كلي به شما، سر تيتر يك كار تحقيقاتي را به شما معرفي كند. از ايشان در مورد نمونه اي از كارهاي انجام شده در سطح دنيا و حداقل يك نمونه مقاله بخواهيد. البته گفته باشم كه تحقيق و تفحص در مورد اينكه موضوع پايان نامه در ايران تكراري نباشد وظيفه استاد راهنماي شما نيست. اين شما هستيد كه بايستي با كمي مطالعه و جستجو، از اين بابت اطمينان حاصل كنيد.

تاكيد مي كنم انتخاب موضوعات و پيشنهاد آن ها، به عهده استاد راهنماي شماست و تصميم در مورد انتخاب يك موضوع و جلوگيري از تكراري بودن آن وظيفه شماست.

 

روش هاي تماس

تلفن دفتر مركزي-خطوط ويژه: 02144268545

پيامك: 50002357

شبكه هاي اجتماعي تلگرام – واتس اپ – ايمو:  09102340118

وب سايت: https://www.118daneshgah.com

ايميل: info@118daneshgah.com

لينكدين: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/vuxq6y

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۴۴:۳۶ توسط:محسن احمدي موضوع:

تحليل آماري

 

1- تعريف علم آمار: علم آمار به مجموعه روش هاي علمي اطلاق مي شود كه براي جمع آوري اطلاعات اوليه، مرتب و خلاصه كردن، طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات اوليه و تفسير آن ها به كار مي رود.

2- تعريف جامعه آماري: هر مجموعه اي از اشياء يا افرادي كه لااقل داراي يك صفت مشترك باشد را جامعه آماري مي گويند. هر يك از اشياء يك جامعه آماري را يك فرد جامعه مي ناميم. مجموع اشياء يك جامعه را حجم جامعه مي ناميم.

 3- تعريف متغير: صفاتي از هريك از افراد جامعه آماري كه از يك فرد به فرد ديگر تغيير مي كنند متغير مي باشند. متغيرها به دو دسته تقسيم مي شوند:

3-1- متغير كيفي: متغيرهايي هستند كه واحد ندارند و قابل شمارش و يا اندازه گيري نيستند ولي مي توان آن ها را طبقه بندي كرد. مانند جنس، شغل و نوع بيماري. متغير هاي كيفي نيز دو قسم هستند:

3-2- متغير اسمي: متغيرهاي كيفي كه قابل مقايسه با همديگر نيستند مانند رنگ چشم كه مثلا مشكي يا ميشي نمي توان گفت كه مشكي از ميشي بهتر است.

3-3- متغير ترتيبي: متغيرهاي كيفي كه شدت و ضعف را نشان مي دهند يعني ترتيب بين اعداد رعايت شده است.

3-4- متغير هاي كمي: متغيرهايي هستند كه قابل اندازه گيري يا شمارش و يا قابل مقايسه و سنجش هستند. اين متغيرها نير بر دو قسم هستند:

3-4-1- متغيرهاي كمي گسسته: متغيرهاي قابل شمارش هستند كه بين مقادير قابل تصور از آن فاصله وجود داشته باشد. مانند تعداد افراد خانوار

3-4-2- متغيرهاي كمي پيوسته: متغيرهاي كمي هستند كه مقادير خودشان را از اعداد حقيقي مي گيرند يعني فاصله اي بين هيچ يك از دو مقدار قابل تصور از متغير وجود ندارد. مانند قد و وزن يا طول.

 4- بررسي آماري: بررسي اي است كه موضوع مورد مطالعه را به يك جامعه مربوط مي كند و در آن جامعه افراد را مورد مطالعه قرار مي دهد. بررسي هاي آماري شامل سه مرحله است.

۱) مشاهده ۲) گروه بندي تهيه جداول و رسم نمودارها ۳) محاسبه شاخص ها مشخص كننده ها و تجزيه و تحليل آن ها

5- آمار گيري: در مطالعات آماري كه اطلاعات آماري را نتوان از ثبت جاري به دست آورد، از طريق آمارگيري استفاده مي كنيم. مشاهدات به طور كلي خود بر دو نوع هستند:

5-1- سراسري: كليه افراد جامعه را مورد مطالعه قرار مي دهيم و معمولا اين نوع مشاهدات را سرشماري مي ناميم و اصولا سرشماري خاص انسان است. ولي امروز در تمام زمينه ها به كار مي رود.

5-2- غير سراسري: مشاهداتي هستند كه در تمام افراد جامعه مورد مطالعه قرار نمي گيرند و خود به چند دسته تقسيم مي شوند:

5-2-1- آمار گيري نمونه اي: در زير چند روش نمونه گيري به طور فهرست وار اشاره مي گردد.

5-2-1-1- نمونه گيري تصادفي: يكي از دقيق ترين روش هاي آمار گيري است كه افراد مورد مطالعه به طور تصادفي و بر طبق قانون احتمالات انتخاب مي شوند. به طوري كه اين جامعه نمونه نماينده جامعه اصلي باشد. هر نمونه كه با يك شانس معلوم انتخاب شده باشد نمونه تصادفي ناميده مي شود. اگر روند انتخاب نمونه طوي باشد كه شانس انتخاب براي هر نمونه ممكن (با حجم ثابت از همان جامعه) برابر باشد آن را نمونه تصادفي ساده مي ناميم ولي اگر شانس انتخاب هر يك از اعضاي نمونه برابر نباشد آن را نمونه تصادفي اي با احتمال متغير مي ناميم نمونه برداري تصادفي ساده اي را مي توان به روش با جاي گذاري و يا بدون جاي گذاري انجام داد.

5-2-1-2- نمونه گيري خوشه اي: يك نمونه گيري تصادفي ساده است كه به جاي يك فرد گروه هايي از افراد جامعه به عنوان واحد انتخابي در نظر گرفته مي شوند و آن را مي توان با جاي گذاري و يا بدون جاي گذاري اجرا كرد.

5-2-1-3- نمونه گيري تصادفي طبقه اي: فرض كنيد جامعه را به k طبقه متساوي الحجم تقسيم كنيم و بخواهيم از جامعه يك نمونه n تايي انتخاب كنيم. مي توان از هر يك از طبقات يك نمونه به اندازه انتخاب كرد. حال اگر طبقه ها هم حجم نباشد، نسبت نمونه ي متشابه نمي شود. يعني متغير مي باشد. در اين صورت آن را نمونه گيري تصادفي با احتمال متغير مي ناميم.

5-2-2- آمار گيري با روش توده اصلي: در اين روش تمام افراد جامعه را مورد مطالعه قرار نمي دهيم. بلكه جزئي از جامعه كه سهم همه موضوع مورد مطالعه را در بردارند را مورد توجه قرار مي دهيم.

5-2-3- آمارگيري با روش يكه نگاري: در اين روش به جاي آن كه تمام واحدهاي يك جامعه را مطالعه كنيم و يا تعدادي را بر اساس روش هاي تصادفي انتخاب كنيم فقط يك واحد جامعه را مطالعه مي كنيم و در آن واحد به جزئيات مي پردازيم كه البته در جاي خود با ارزش است ولي از لحاظ تعميم به كل جامعه بي ارزش مي باشد.

5-2-4- آمار گيري با روش مكاتبه: در اين روش ما يك پرسش نامه تنظيم مي كنيم و آن را براي افراد جامعه مي فرستيم و جواب هاي رسيده را مطالعه مي كنيم.

6- آمار استنباطي و آمار توصيفي

در يك پژوهش جهت بررسي و توصيف ويژگي هاي عمومي پاسخ دهندگان از روش هاي موجود در آمار توصيفي مانند جداول توزيع فراواني، در صد فراواني، درصد فراواني تجمعي و ميانگين استفاده مي گردد. بنابراين هدف آمار توصيفي يا descriptive محاسبه پارامترهاي جامعه با استفاده از سرشماري تمامي عناصر جامعه است.

در آمار استنباطي يا inferential پژوهشگر با استفاده مقادير نمونه آماره ها را محاسبه كرده و سپس با كمك تخمين و يا آزمون فرض آماري، آماره ها را به پارامترهاي جامعه تعميم مي دهد. براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش هاي آمار استنباطي استفاده مي شود.

پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماري با استفاده از سرشماري است و شاخص بدست آمده از يك نمونه n تايي از جامعه آماره ناميده مي شود. براي مثال ميانگين جامعه يا µ يك پارامتر مهم جامعه است. چون ميانگين جامعه هميشه در دسترس نيست به همين خاطر از ميانگين نمونه يا كه آماره برآورد كننده پارامتر µ است در بسياري موارد استفاده مي شود.

 

7- آزمون آماري و تخمين آماري

در يك مقاله پژوهشي يا يك پايان نامه بايد سوال پژوهش يا فرضيه پژوهش مطرح شود. اگر تحقيق از نوع سوالي و صرفا حاوي پرسش درباره پارامتر باشد، براي پاسخ به سوالات از تخمين آماري استفاده مي شود و اگر حاوي فرضيه ها بوده و از مرحله سوال گذر كرده باشد، آزمون فرضيه ها و فنون آماري آن به كار مي رود.

هر نوع تخمين يا آزمون فرض آماري با تعيين صحيح آماره پژوهش شروع مي شود. سپس بايد توزيع آماره مشخص شود. براساس توزيع آماره آزمون با استفاده از داده هاي به دست آمده از نمونه محاسبه شده آماره آزمون محاسبه مي شود. سپس مقدار بحراني با توجه به سطح خطا و نوع توزيع از جداول مندرج در پيوست هاي كتاب آماري محاسبه مي شود. در نهايت با مقايسه آماره محاسبه شده و مقدار بحراني سوال يا فرضيه تحقيق بررسي و نتايج تحليل مي شود. در ادامه اين بحث مو شكافي مي شود.

 

8- آزمون هاي آماري پارامتريك و ناپارامتريك

آمار پارامتريك مستلزم پيش فرض هايي در مورد جامعه اي كه از آن نمونه گيري صورت گرفته مي باشد. به عنوان مهم ترين پيش فرض در آمار پارامتريك فرض مي شود كه توزيع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتريك مستلزم هيچ گونه فرضي در مورد توزيع نيست. به همين خاطر بسياري از تحقيقات علوم انساني كه با مقياس هاي كيفي سنجيده شده و فاقد توزيع (Free of distribution) هستند از شاخص هاي آمارا ناپارامتريك استفاده مي كنند.

فنون آمار پارامتريك شديداً تحت تاثير مقياس سنجش متغيرها و توزيع آماري جامعه است. اگر متغيرها از نوع اسمي و ترتيبي بوده حتما از روش هاي ناپارامتريك استفاده مي شود. اگر متغيرها از نوع فاصله اي و نسبي باشند در صورتي كه فرض شود توزيع آماري جامعه نرمال يا بهنجار است از روش هاي پارامتريك استفاده مي شود در غير اين صورت از روش هاي ناپارامتريك استفاده مي شود.

8-1- خلاصه آزمون هاي پارامتريك

آزمون t تك نمونه: براي آزمون فرض پيرامون ميانگين يك جامعه استفاده مي شود. در بيشتر پژوهش هايي كه با مقياس ليكرت انجام مي شوند جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش و تحليل سوال هاي تخصصي مربوط به آن ها از اين آزمون استفاده مي شود.

آزمون t وابسته: براي آزمون فرض پيرامون دو ميانگين از يك جامعه استفاده مي شود. براي مثال اختلاف ميانگين رضايت كاركنان يك سازمان قبل و بعد از تغيير مديريت يا زماني كه نمرات يك كلاس با پيش آزمون و پس آزمون سنجش مي شود.

آزمون t دو نمونه مستقل: جهت مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده مي شود. در آزمون t براي دو نمونه مستقل فرض مي شود واريانس دو جامعه برابر است. براي نمونه به منظور بررسي معني دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت در خصوص هر يك از فرضيه هاي پژوهش استفاده مي شود.

آزمون t ولچ: اين آزمون نيز مانند آزمون t دو نمونه جهت مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده مي شود. در آزمون t ولچ فرض مي شود واريانس دو جامعه برابر نيست. براي نمونه به منظور بررسي معني دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت در خصوص هر يك از فرضيه هاي پژوهش استفاده مي شود.

آزمون t هتلينگ: براي مقايسه چند ميانگين از دو جامعه استفاده مي شود. يعني دو جامعه براساس ميانگين چندين صفت مقايسه شوند.

تحليل واريانس (ANOVA): از اين آزمون به منظور بررسي اختلاف ميانگين چند جامعه آماري استفاده مي شود. براي نمونه جهت بررسي معني دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس سن يا تحصيلات در خصوص هر يك از فرضيه هاي پژوهش استفاده مي شود.

تحليل واريانس چند عاملي (MANOVA): از اين آزمون به منظور بررسي اختلاف چند ميانگين از چند جامعه آماري استفاده مي شود.

تحليل كوواريانس چند عاملي (MANCOVA): چنانچه در MANOVA بخواهيم اثر يك يا چند متغير كمكي را حذف كنيم استفاده مي شود.

8-2- خلاصه آزمون هاي ناپارامتريك

آزمون علامت تك نمونه: براي آزمون فرض پيرامون ميانگين يك جامعه استفاده مي شود.

آزمون علامت زوجي: براي آزمون فرض پيرامون دو ميانگين از يك جامعه استفاده مي شود.

ويلكاكسون: همان آزمون علامت زوجي است كه در آن اختلاف نسبي تفاوت از ميانگين لحاظ مي شود.

من-ويتني: به آزمون U نيز موسوم است و جهت مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده مي شود.

كروسكال-واليس: از اين آزمون به منظور بررسي اختلاف ميانگين چند جامعه آماري استفاده مي شود. به آزمون H نيز موسوم است و تعميم آزمون U مان-ويتني مي باشد. آزمون كروسكال-واليس معادل روش پارامتريك آناليز واريانس تك عاملي است.

فريدمن: اين آزمون معادل روش پارامتريك آناليز واريانس دو عاملي است كه در آن k تيمار به صورت تصادفي به n بلوك تخصيص داده شده اند.

كولموگروف-اسميرنف: نوعي آزمون نيكويي برازش براي مقايسه يك توزيع نظري با توزيع مشاهده شده است.

آزمون تقارن توزيع: در اين آزمون شكل توزيع مورد سوال قرار مي گيرد. فرض به دليل آن است كه توزيع متقارن نيست.

آزمون ميانه: جهت مقايسه ميانه دو جامعه استفاده مي شود و براي k جامعه نيز قابل تعميم است.

مك نمار: براي بررسي مشاهدات زوجي درباره متغيرهاي دو ارزشي استفاده مي شود.

آزمون Q كوكران: تعميم آزمون مك نمار در k نمونه وابسته است.

ضريب همبستگي اسپيرمن: براي محاسبه همبستگي دو مجموعه داده كه به صورت ترتيبي قرار دارند استفاده مي شود.

 

 

روش هاي تماس

تلفن دفتر مركزي-خطوط ويژه: 02144268545

پيامك: 50002357

شبكه هاي اجتماعي تلگرام – واتس اپ – ايمو:  09102340118

وب سايت: https://www.118daneshgah.com

ايميل: info@118daneshgah.com

لينكدين: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/vuxq6y

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۴۳:۵۵ توسط:محسن احمدي موضوع:

استخراج مقاله

 

مقاله علمي معمولاً در نتيجه پژوهش منطقي، ژرف و متمركز نظري، عملي يا مختلط، به كوشش يك يا چند نفر در يك موضوع تازه و با رويكردي جديد با جهت دستيابي به نتايجي تازه، تهيه و منتشر مي گردد. چنين مقاله اي در واقع گزارشي است كه محقق از يافته هاي علمي و نتايج اقدامات پژوهشي خود براي استفاده ساير پژوهشگران، متخصصان و علاقه مندان ارائه مي دهد .

تهيه گزارش از نتايج مطالعات و پژوهش هاي انجام شده، يكي از مهم ترين مراحل پژوهشگري به شمار مي رود، زيرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهاي علمي خود را در اختيار ساير محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم كه مهم باشد، به پيشرفت علم كمكي نخواهد كرد، چون رشد و گسترش هر عملي از طريق ارائه و به هم پيوستن دانش فراهم آمده از سوي فرد فرد انديشمندان آن علم تحقق مي يابد .

همان طور كه پژوهشگر پيش از اقدام به پژوهش، نيازمند توجه و بررسي يافته هاي علمي پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند يافته هاي علمي خود را گسترش بخشد، ديگران نيز بايد بتوانند به يافته هاي پژوهشي او دسترسي پيدا كنند و با استفاده از آن ها فعاليت هاي علمي خود را سازمان داده، در ترميم و تكميل آن بكوشند.

از امتيازهاي مهم يك مقاله مي توان به مختصر و مفيد بودن، به روز بودن و جامع بودن آن اشاره كرد، زيرا محقق مي تواند حاصل چندين ساله پژوهش خود در يك رساله، پايان نامه، پژوهش، يا حتي يك كتاب را به اختصار در يك مقاله علمي بيان كند تا پژوهشگران ديگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از كليات آن آگاهي يابند و در صورت نياز بيشتر، به اصل آن تحقيقات مراجعه كنند.

بدين منظور، امروزه نشريات گوناگوني در زمينه هاي مختلف علمي- پژوهشي نشر مي يابد و مقاله هاي به چاپ رسيده در آن ها، اطلاعات فراواني را در اختيار دانش پژوهان قرار مي دهند. لازم است محققان با شيوه تدوين مقالات علمي آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شيوه هاي صحيح، با سهولت، نتايج تحقيقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختيار علاقه مندان قرار دهند. نوشتن مقاله مستلزم رعايت اصولي در ابعاد مختلف محتوايي، ساختاري و نگارشي است.

تدوين يك پايان نامه و استخراج مقاله از پايان نامه (استخراج مقاله از پايان نامه كارشناسي ارشد- استخراج مقاله از پايان نامه دكتري) يكي از اصلي ترين تجربه هاي پژوهشي هر دانشجوي تحصيلات تكميلي به شمار مي آيد. چرا كه با صرف وقت و دقت نظر بسيار به دنبال حل مسئله پژوهشي خود بوده و در نهايت طي يك جلسه از انجام آن در محضر اساتيد داور و راهنما يا مشاور دفاع مي كند. طي اين فرآيند اگر به شكل مناسبي صورت گرفته باشد حتما انگيزه انتشار يافته هاي پايان نامه را در قالب يك مقاله (علمي پژوهشي، ISC، ISI و يا SCOPUS و PUBMED) تهييج خواهد كرد. چرا كه مطلع كردن جامعه پژوهشي از يافته هاي يك پايان نامه در سطح ملي و بين المللي تنها از طريق انتشار مقاله استخراج شده از پايان نامه امكان پذير خواهد بود. علاوه براين چاپ مقاله برگرفته از پايان نامه امكان استفاده ديگران از نتايج پژوهشي و افزودن به غناي جامعه علمي هرچند به ميزان اندك را تحقق خواهد بخشيد. در نهايت اين كار رزومه پژوهشگر را براي ورود به دوره هاي تحصيلي بعدي يا ورود به شغل مورد نظر تقويت خواهد كرد.

 

مراحل استخراج مقاله از پايان نامه به صورت زير است:

 • نوشتن عنوان مقاله در پايان نامه مستخرج از پايان نامه ارشد و رساله دكتري
 • نوشتن چكيده مقاله مستخرج از پايان نامه
 • تعريف كلمات كليدي (كليد واژه ها) در استخراج مقاله از پايان نامه كارشناسي ارشد و استخراج مقاله از رساله دكتري
 • نوشتن مقدمه مقاله در استخراج مقاله از پايان نامه ارشد و استخراج مقاله از رساله دكتري
 • نگارش و تدوين پيشينه تحقيق (مرور ادبيات) در استخراج مقاله از پايان نامه كارشناسي ارشد و مقاله از رساله دكتري
 • پيشينه پژوهشي مقاله (مرور پيشينه پژوهش) و بيان نوآوري و شكاف هاي تحقيق در استخراج مقاله از رساله دكتري و مقاله مستخرج از پايان نامه ارشد
 • نحوه نوشتن فرضيه ها يا سوالات پژوهش در مقاله مستخرج از پايان نامه ارشد و مقاله از رساله دكترا
 • روش شناسي تحقيق، تحليل داده ها در استخراج مقاله از پايان نامه ارشد و مقاله مستخرج از رساله دكترا
 • نحوه نگارش بيان نتايج تحقيق (يافته هاي پژوهش) در استخراج مقاله از پايان نامه كارشناسي ارشد و مقاله از رساله دكترا
 • بحث و نتيجه گيري در استخراج مقاله از پايان نامه كارشناسي ارشد و استخراج مقاله از پايان نامه دكترا

 

روش هاي تماس

تلفن دفتر مركزي-خطوط ويژه: 02144268545

پيامك: 50002357

شبكه هاي اجتماعي تلگرام – واتس اپ – ايمو:  09102340118

وب سايت: https://www.118daneshgah.com

ايميل: info@118daneshgah.com

لينكدين: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/n9yq6y

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۴۳:۲۵ توسط:محسن احمدي موضوع:

شبيه سازي

 

 شبيه سازي روشي است كه به وسيله ي آن يك تجربه ي مصنوعي يا فرعي ايجاد مي شود كه فراگير را در فعاليتي درگير مي سازد كه شرايط زندگي واقعي را بدون پيامدهاي خطرناك يك موقعيت واقعي منعكس مي سازد. در واقع شبيه سازي تقليد كردن يا مشابه سازي يك نظام واقعي است، به طوري كه ما بتوانيم آن را جستجو كنيم، تجربياتي را در آن انجام دهيم و قبل از اجرا كردن، آن را در جهان واقعي، درك كنيم.

در واقع شبيه سازي تقليدي از يك سيستم يا يك پديده طبيعي در محدوده آزمايشگاه و محيط آزمايشي است. شبيه سازي در واقع تقليد از يك نظام واقعي زندگي است، به طوري كه ما در آن مي توانيم جست و جو كرده و تجربياتي به دست آوريم و قبل از اجرا كردن آن در جهان واقعي، آن را درك كرده و از ابعاد مختلف مورد تحليل قرار دهيم.

شبيه سازي نمادي از كاربرد اصول «سايبرنتيك يا علم فرمانشي» است. بر اساس اين علم، انسان يك نظام كنترلي است كه يك دوره فعاليت را انجام مي دهد در مرحله ي بعد همان فعاليت را اصلاح نموده و جهت مي دهد. اين رشته به عنوان مطالعه ي تطبيقي مكانيسم كنترل انسان (يا زيست شناختي) و نظام هاي الكترو مكانيكي نظير رايانه توصيف مي شود. با قياس بين انسان و ماشين، فراگير را به عنوان نظام بازخوردي خود تنظيم مفهوم سازي مي كنند. به عبارتي يادگيري بر اساس سايبرنتيك تجربه كردن نتايج محيطي رفتار و اشتغال در رفتار خود اصلاحي است و محيط زماني مناسب يادگيري است كه تمام بازخوردها كامل رخ دهند. بر اين اساس تمام رفتار انساني يك طرح قابل درك حركتي را در بر دارد كه اين طرح شامل رفتار نا آشكار (مثل تفكر) و رفتار نمادي آشكار است، افراد در شرايط فرضي رفتار خود را بر حسب بازخوردي كه از محيط دريافت مي كنند تغيير داده و شكل حركات و پاسخ خود را در ارتباط با اين بازخورد سازمان مي دهند. در اين فرآيند توانمندي هاي حسي-حركتي آنان به نظام هاي بازخوردي آنان شكل مي دهد.

در زير به برخي از سيستم هايي كه كارايي ابزار شبيه سازي در آن ها به اثبات رسيده و از ابزار شبيه سازي به صورت گسترده استفاده مي كنند اشاره مي شود:

    زنجيره تامين و لجستيك

    بيمارستان ها و مراكز درماني

    فرآيند بازاريابي و تحليل رقبا

    فرآيند هاي ساخت و توليد

    فرودگاه ها، فروشگاه ها و سيستم هاي تردد عابرين

    سيستم هاي حمل و نقل و انبارداري

    مديريت پروژه و مديريت دارايي ها

    سيستم هاي خدماتي

    سيستم هاي ريلي

    سيستم هاي دفاعي و نظامي

    سيستم هاي ارتباطي و مخابراتي

    مديريت استراتژيك و برنامه ريزي

    فرآيندهاي اجتماعي

    مدل سازي سيستم هاي بيولوژيك

از عناصر مهم در شبيه سازي، استفاده از شبيه ساز مي باشد. شبيه ساز يك وسيله مهارت آموزي است كه از آن مي توان براي نشان دادن واقعيت ها از نزديك استفاده كرد و پيچيدگي رويدادها را با استفاده از آن كنترل نمود. شبيه ساز قادر است براي فراگيران وظايف يادگيري مستلزم پاسخ را فراهم آورد، كه البته واقعي نيستند همانند برخورد اتومبيل شبيه سازي شده در آموزش رانندگي.

 

انواع‌ شبيه‌‌ سازي 

شبيه‌ سازي‌ هماني‌: در اين روش، خود سيستم را به‌ عنوان مدل آن در نظر گرفته و رفتار آن‌ را بررسي مي‌كنيم. به‌‌ عبارت‌ ديگر اين‌ روش‌، همان‌ آزمايش‌ مستقيم‌ روي‌ سيستم‌ است‌ و در صورت‌ يافتن‌ پاسخي‌ براي‌ مسئله‌ مورد نظر، صد درصد قابل‌ استفاده‌ و مفيد است.

 

شبيه‌ سازي‌ نيمه‌ هماني‌؛ در اين روش، تا آن جا كه امكان دارد، از اشيا و قوانين واقعي سيستم استفاده مي كنيم. تنها، اشيا يا مراحلي‌ از سيستم‌ واقعي‌ كه‌ باعث‌ غير ممكن‌ شدن‌ شبيه‌ سازي‌ هماني‌ است‌، مدل‌سازي‌ مي‌شود. به‌‌ عبارت‌ ديگر، بخشي‌ از مدل‌ سيستم‌، واقعي‌ و بخش‌ ديگر غير واقعي‌ يا شبيه‌ سازي‌ شده‌ است‌.

شبيه‌سازي‌ آزمايشگاهي‌؛ در اين‌ روش،‌ بعضي‌ از نماها و اشياي سيستم‌ واقعي‌، به‌ وسيله‌ امكانات ‌آزمايشگاهي‌ ساخته‌ شده‌ و بعضي‌ نماها و روابط‌ ديگر به‌‌ وسيله‌ سمبل‌ها جايگزين‌ مي‌شوند. مثل راداري كه با امكانات و مقياس آزمايشگاهي ساخته مي‌شود.

 

شبيه‌سازي‌ كامپيوتري‌؛ در شبيه‌سازي‌ كامپيوتري‌، مدل ساخته‌‌ شده، برنامه‌اي‌ كامپيوتري‌ است‌ كه كليه‌ اشيا و نماهاي‌ سيستم‌، به‌ ساختارهاي‌ برنامه‌اي‌ و كليه‌ مشخصات‌ و رفتار آن، به‌ متغيرها و توابع‌ رياضي‌ تبديل‌ شده و قوانين‌ و روابط‌ حاكم‌ بر سيستم‌ و ارتباط‌شان‌ با يكديگر، در درون برنامه‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود . شبيه‌ سازي‌ كامپيوتري‌ (به‌‌ علت‌ عملي‌ بودن‌ و داشتن‌ امتيازات‌ خاص‌ خود)، براي‌ بررسي‌ و مطالعه‌ اغلب‌ سيستم‌ها؛ از قبيل‌ حمل‌ و نقل‌، بيمارستان‌، سيستم‌هاي‌ صنعتي‌، توليدي‌، ترافيك‌، انبار و غيره‌ به‌كار مي‌رود.

 

شبيه سازي به كمك كامپيوتر

شبيه سازي كامپيوتري يا شبيه سازي رايانه اي به اجراي يك شبيه سازي با استفاده از يك برنامه كامپيوتري مي گويند طوري كه اين برنامه كامپيوتري مدل شبيه سازي شده را تعريف كرده و آن را تحليل كند. شبيه‌ سازي كامپيوتري يك شبيه‌سازي است كه در يك كامپيوتر واحد يا شبكه‌اي از كامپيوترها براي باز توليد رفتار يك سيستم اجرا مي‌شود. شبيه سازي هاي كامپيوتري بسته به مدل شبيه سازي شده داراي حجم محاسباتي مختلف اند. در شبيه سازي هاي پيچيده، حجم محاسبات در شبيه سازي كامپيوتري به مراتب بسيار وسيع تر از شيوه هاي سنتي كه در آن شبيه سازي به وسيله محقق و با استفاده از رياضيات روي كاغذ انجام مي شوند، است.

 

دلايل استفاده از شبيه سازي 

 

 فشردن زمان: به كمك شبيه سازي مي توان فرآيند هاي يك سيستم را كه ممكن است چندين سال به طول مي انجامد در چند ثانيه شبيه سازي كرد.

 

گسترش زمان: به وسيله اطلاعات به دست آمده از شبيه سازي، پژوهشگر مي تواند به جزئياتي كه در زمان واقعي (به علت بالا بودن سرعت ايجاد پديده در سيستم واقعي) قابل مشاهده نيستند را مورد مطالعه قرار دهد.

 

شبيه سازي اين امكان را فراهم مي كند تا يك آزمايش يا تحليل يك پديده را با حفظ تمامي پارامترها بارها تكرار كرد. در هر بار تكرار تنها مقادير مورد نظر را تغيير داده و وابستگي و اثرات پارامتر تغيير داده شده را بر روي پديده مورد ارزيابي قرار داد.

شبيه‌ سازي‌ قادر به‌ بررسي‌ تغييرات‌ جديد در سيستم‌هاي‌ موجود و مطالعه‌ سيستم‌هايي‌ كه‌ در مرحله طرح‌ مي‌باشند و هنوز هيچ‌گونه‌ امكانات‌، سرمايه‌ و زمان‌ براي‌ پيشرفت‌ يا ايجاد فيزيكي‌ آن‌ها صرف‌ نشده است. هم چنين‌ بررسي‌ و آزمايش‌ سيستم‌هاي‌ فرضي‌ كه‌ احياناً ايجاد و مطالعه‌ آن‌ها به‌ وسيله‌ روش‌هاي‌ ديگر غيرممكن‌ يا خطرناك‌ مي‌باشد با اين‌ روش امكان‌پذير است‌.

 

معايب استفاده از شبيه سازي

شبيه سازي كامپيوتري اغلب نيازمند دقت بسيار بالا مي باشد. در يك شبيه سازي پيچيده كوچك ترين اشتباه مي تواند به جواب هاي نامطمئن منتهي شود.

اغلب به علت عددي بودن حلگر در نرم افزار هاي شبيه سازي، همواره شبيه سازي دقيق نبوده و همواره درصدي خطا در نتايج وجود دارد.

مثال‌هاي خاص شبيه‌ سازي‌هاي كامپيوتري عبارتند از:

شبيه‌ سازي‌هاي آماري براساس مجموعه‌اي از تعداد زيادي از پروفايل‌هاي ورودي از قبيل پيش‌بيني دماي موازنه دريافت آب‌ها، دادن اجازه ورود به گاموت هواشناسي به يك محل خاص. اين روش براي پيش‌بيني آلودگي گرمايي بسط داده شد.

 

از شبيه‌سازي عاملي به‌ طور مؤثر در اكولوژي استفاده شده‌است؛ كه در آن اغلب مدل‌سازي فردي ناميده مي‌شود و در موقعيت‌هايي استفاده مي‌شود كه براي آن‌ها تغييرپذيري فردي در عامل هارا نمي‌توان ناديده گرفت. از جمله جنبش‌هاي جمعيت ماهي‌هاي آزاد و قزل آلا.

مدل پوياي مرحله بندي شده زماني–در هيدرولوژي چندين مدل حمل و نقل هيدرولوژي از اين دست وجود دارند از جمله مدل‌هاي SWMM و DSSAM  كه توسط آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا براي پيش‌بيني كيفيت آب رودخانه بسط داده شدند.

از شبيه‌سازي‌هاي كامپيوتري هم چنين براي مدل‌سازي رسمي تئوري‌هاي شناخت انسان و عملكرد استفاده شده‌اند از جمله   ACT-R

شبيه‌ سازي كامپيوتري با استفاده از مدل‌سازي مولكولي براي كشف مواد.

شبيه‌ سازي كامپيوتري براي مطالعه حساسيت انتخابي پيوندها به وسيله مكانيك–شيمي در طول خرد كردن مولكول‌هاي آلي.

از شبيه‌ سازي‌هاي ديناميك سيالات كامپيوتري براي شبيه‌سازي رفتار هواي در حال جريان، آب و سيالات ديگر استفاده مي‌شود. از مدل‌هاي۱، ۲ و ۳ بعدي استفاده مي‌شوند. يك مدل يك بعدي اثرات چكش آب را بر يك خط لوله شبيه‌ سازي مي‌كند. يك مدل دو بعدي براي شبيه‌ سازي نيروهاي كششي در مقطع بال يك هواپيما استفاده مي‌شود. يك شبيه‌سازي سه بعدي گرما و سرماي يك ساختمان بزرگ را برآورد مي‌كند.

يك شناخت تئوري مولكولي ترمو ديناميك آماري براي شناخت راه حل‌هاي مولكولي اساسي مي‌باشد. توسعه تئوري PDT اجازه ساده شدن اين موضوع پيچيده را به نمايش‌هاي پايين زميني تئوري مولكولي مي‌دهد.

 

 

روش هاي تماس

 

تلفن دفتر مركزي-خطوط ويژه: 02144268545

پيامك: 50002357

شبكه هاي اجتماعي تلگرام – واتس اپ – ايمو:  09102340118

 

وب سايت: https://www.118daneshgah.com

ايميل: info@118daneshgah.com

لينكدين: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/2sm65y

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۵۵:۲۰ توسط:محسن احمدي موضوع: